Bank Millennium – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie banku Millennium.

Unieważnienie kredytu Millennium / Odfrankowienie

Choć w założeniu kredyty we frankach miały być dobrym i korzystnym dla kredytobiorców rozwiązaniem, to jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała te założenia, a właściwie to praktyki stosowane przez banki wykazały, iż umowy zawierane z kredytobiorcami nie dotyczyły takiego produktu finansowego jaki został kredytobiorcom przedstawiony i na jaki się godzili. W efekcie prawie każda umowa o kredyt we frankach zawiera postanowienia, które są uznawane za niedozwolone, a to z kolei powoduje, że nie tylko niektóre postanowienia umów nie są dla kredytobiorców wiążące, lecz również, że niektóre umowy w ogóle nie zostały skutecznie zawarte. Jedyna różnica jaka pojawia się to taka, że niektóre banki, udzielające kredytów we frankach, były bardziej ukierunkowane na kredyty indeksowane, a inne na kredyty denominowane, mechanizm działania w każdym przypadku był jednak taki sam.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa banku Millennium zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Klasyczne umowy o kredyt indeksowany, zawierające niedozwolone postanowienia, zawierał m.in. Bank Millenium, we wzorze umowy stosowanym przez ten bank, znaleźć można taki oto zapis dotyczący wypłaty kredytu: „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

Niedozwolony zapis w umowie Bank Millennium

Z powołanego zapisu wynikać ma w jaki sposób udzielony kredyt będzie przeliczany, w praktyce jednakże, nic wskazany zapis umowy nie wyjaśnia. Odwołując się do „Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium”, bank niczego tak naprawdę nie precyzuje, bo nadal nie wiadomo według jakich zasad i parametrów jest owa Tabela Kursów ustalana, a zatem kredytobiorca nie ma wiedzy w jaki sposób będzie ustalany kurs, który będzie mieć bezpośredni wpływ na wysokość jego zobowiązania.

Zacytowanym postanowieniem bank zagwarantował sobie w umowie całkowitą dowolność i swobodę w kształtowaniu kursów walut i właśnie z tego powodu wskazany zapis uznawany jest za niedozwolony. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu cywilnego, nie wiążą konsumenta postanowienia umowy, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie i które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, i właśnie takie postanowienia, wpisujące się w powyższą definicję, stanowią klauzule abuzywne, czyli niedozwolone.

W podobny sposób w umowie Banku Millenium ukształtowane zostały również zapisy dotyczące spłaty kredytu, umowa na ten temat stanowi bowiem, że „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”.

Niedozwolony zapis w umowie Bank Millennium

Co ciekawe, już w grudniu 2010 roku, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolony analogiczny zapis, który również był stosowany przez Bank Millenium – Klauzula 3179 Rejestr UOKiK. Jak widać banki za nic mają wyroki sądów i wytyczne w tym zakresie, bowiem bank wprowadził jedynie niewielką modyfikację zakwestionowanego zapisu, która nie zmieniła sensu całego postanowienia, i w ten sposób bank nadal umieszczał w umowach z konsumentami zapis, o którego niedozwolonym charakterze przesądził już sąd. Walcząc z bankiem w sądzie możesz więc powołać się na niedozwolony charakter zapisów umowy, które odnoszą się zarówno do wypłaty, jak i spłaty kredytu.

Umowę o kredyt indeksowany, zawierającą niedozwolone postanowienia umowne, można odfrankowić lub unieważnić, takie stanowisko jest prezentowane przez najnowsze orzecznictwo.

W wyroku z dnia 14 października 2019 r., sygn. akt: VI ACa 264/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził ponadto, że obok nieważności oraz odfrankowienia, czyli zmiany kredytu w kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR, możliwe jest także potraktowanie kredytu jako kredytu w złotówkach bez oprocentowania. Sąd w powołanym wyroku odrzucił co prawda możliwość unieważnienia zawartej umowy, jednak roszczenie o odfrankowienie uznał za jak najbardziej zasadne.

Poprzez odfrankowienie umowy kredytowej kredytobiorca może więc odzyskać pieniądze, które wpłacił do banku, choć nie miał takiego obowiązku, gdyż bank dodatkowe opłaty naliczał w oparciu o postanowienia uznane za niedozwolone, a ponadto, z tego samego powodu, obniżeniu ulegną raty kredytowe, które kredytobiorca będzie musiał uiścić zgodnie z zawartą umową. Odfrankowienie nie eliminuje więc umowy o kredyt z obrotu prawnego, lecz pozwala odzyskać środki, które bank bezprawnie pobrał, jest to więc rozwiązanie mniej definitywne, niż unieważnienie umowy.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

1 komentarz

  1. Je23

    Czy unieważnienie kredytu w banku millennium jest proste? Czy trzeba mieć szczęście i bardzo dobrego prawnika?

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.