Deutsche Bank – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie Deutsche Bank.

Unieważnienie kredytu Deutsche Bank / Odfrankowienie

Jeżeli umowę o kredyt we frankach szwajcarskich zawarłeś z Deutsche Bankiem to najpewniej jest to umowa o kredyt denominowany i możesz teraz w sądzie powalczyć o swoje prawa. Umowy kredytowe Deutsche Banku nie ustrzegły się bowiem wad, które są charakterystyczne praktycznie dla wszystkich umów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, dlatego nie warto zwlekać, lecz jeszcze dziś sprawdź czy twoja umowa może zostać w sądzie zakwestionowana.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa Deutsche Bank zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. A walka z bankiem wymaga szerokiej argumentacji prawniczej opartej nie tylko o skutki prawne wynikające z zapisów klauzul niedozwolonych. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Zwykle banki zawierają umowy ze swoimi klientami w oparciu o ten sam wzór, zatem twoja umowa kredytowa z Deutsche Bank najpewniej zawiera takie zapisy dotyczące wypłaty zaciągniętego kredytu: „Kwota kredytu będzie wypłacana Kredytobiorcy w złotych. Do przeliczenia kwoty Kredytu na złote Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidowanych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A. obowiązujących w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy. Za zgodą Banku kredyt może zostać wypłacony również w CHF lub innej walucie.”

Zapis niedozwolony w umowie Deutsche Bank

O tym, że przytoczony zapis stanowi niedozwolone postanowienie umowne przesądza okoliczność, że nie znane są zasady ustalania przez Bank kursu kupna waluty, a więc aż do momentu otrzymania od banku środków w ramach udzielonego kredytu, kredytobiorca nie wie ile kredytu otrzyma. Bank mógł więc dowolnie owym kursem żonglować i ustalać go na takim poziomie, by jak najwięcej zarobić. Zwrócić uwagę jednak należy na dalszą część powołanego zapisu umowy, na podstawie którego kredyt mógł zostać wypłacony kredytobiorcy w walucie obcej, gdyż w sądzie Bank z całą pewnością będzie na tym stwierdzeniu budować swoją strategię i będzie wskazywać, że przez taką możliwość wyłączony został abuzywny (niedozwolony) charakter owego postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że umowa przewiduje, iż kredyt może zostać wypłacony we frankach, cały problem polega jednak na tym, że decyzję w tym zakresie, a więc zgodę na wypłatę kredytu w walucie obcej, podejmuje bank. Zapis w umowie dający możliwość wypłaty kredytu we frankach nie oznacza zatem, że kredytobiorca mógł w rzeczywistości z takiego rozwiązania skorzystać, gdyż ostateczna decyzja w tym zakresie należała do banku. Pozostawiając więc po swojej stronie decyzyjność, bank nie wyeliminował z umowy niedozwolonego charakteru kwestionowanych postanowień.

Zapisy o wypłacie kredytu nie są jednak jedynymi w umowie kredytowej, które uznać można za niedozwolone, gdyż w ten sam sposób kształtowane były również postanowienia dotyczące spłaty kredytu. Umowa w tym zakresie zawiera bowiem takie postanowienie: „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidowanych w walutach obcych Deutsche Banku PBC S.A.” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu. (…) Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłaty kredytu także w CHF lub innej walucie.” Jak widać, Bank konsekwentnie nie tylko wprowadzał do umowy klauzule abuzywne, lecz również próbował zmniejszyć swoją ewentualną odpowiedzialność, dodając zapisy o możliwości spłaty kredytu w walucie obcej, spłata zobowiązania we franku także jednak została uzależniona od decyzji banku, niedozwolony charakter postanowień umownych nie został więc wyeliminowany.

Zapis niedozwolony w umowie Deutsche Bank

W podobny sposób uregulowana została w umowie również kwestia wcześniejszej spłaty kredytu, zapisy w tym zakresie stanowią bowiem, że „Wpłacona kwota zostanie przeliczona na CHF przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidowanych w walutach obcych Deutsche Banku PBC S.A.” obowiązującego w Banku  w dniu jej wpływu. Za zgodą Banku wcześniejsza spłata może zostać dokonana również w CHF lub innej walucie.”

Zapis niedozwolony w umowie Deutsche Bank

Umowę o kredyt denominowany można przede wszystkim unieważnić, co potwierdzają liczne wyroki sądowe – znajdziesz je w naszej Bazie Wyroków Frankowiczów. Jako przykład na unieważnienie kredytu frankowego Deutsche Bank można przywołać wyrok z dnia 12 października 2018 r., sygn. akt: VI C 2137/17, który dotyczy właśnie kredytu denominowanego, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie wskazał m.in., że „Główną przyczyną uwzględnienia powództwa było uznanie bezwzględnej nieważności całości umowy [art. 58 § 1 k.c.] w związku z naruszeniem art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Powyższe przepisy prawa nakładają na bank obowiązek oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych. Zatem jednym z elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu jest oddanie przez bank do dyspozycji kredytobiorców precyzyjnie określonej kwoty środków pieniężnych. To stanowisko dodatkowo potwierdza przepis art. 69 ust. 2 pkt 2 który wskazuje, że jednym z koniecznych elementów umowy o kredyt jest określenie kwoty i waluty kredytu.”  Jeśli więc posiadasz umowę o kredyt denominowany to z całą pewnością masz o co w sądzie powalczyć.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.