KREDYT BANK – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie KREDYT BANK.

Unieważnienie kredytu Kredyt Bank / Odfrankowienie

Najwięcej frankowych umów o kredyt hipoteczny zawierano w latach 2006-2008, nie dziwi więc, że na przestrzeni lat banki, które oferowały tego rodzaju produkty finansowe przestały istnieć lub uległy przekształceniu. Nie inaczej było w przypadku Kredyt Banku, który w 2013 roku wycofał się z rynku i został zastąpiony Bankiem Zachodnim WBK, dlatego jeśli zawarłeś umowę o kredyt we frankach z Kredyt Bankiem, to wiedz, że obecnie roszczeń z tego tytułu możesz dochodzić od BZ WBK (Santander Bank).

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii prawadzącej sprawy frankowiczów z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka.

W osobnym artykule opisujemy dostępnym pod linkiem Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej – udzielamy bardzo ważnych wskazówek co do wyboru prawnika frankowego. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Kredyt Bank, jak zresztą każdy bank oferujący swoim klientom kredyty we frankach, nie ustrzegł się w zawieranych umowach klauzul abuzywnych, a to oznacza, że skutecznie możesz zakwestionować zawartą umowę. Za niedozwolone postanowienia uznaje się te zapisy umowy, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z kredytobiorcą, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Takie postanowienia nie są dla kredytobiorcy wiążące. Za niedozwolone uznaje się więc te zapisy zawarte w umowie kredytowej, na podstawie których całym ryzykiem związanym ze zmiennym kursem waluty obcej zostaje obciążony kredytobiorca.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczówKalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

W umowie o kredyt denominowany Kredyt Banku znaleźć można było następujący zapis: „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.” Z kolei w postanowieniach dotyczących uruchomienia kredytu, niedozwolone postanowienie zostało sformułowane w taki sposób: „Kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu.” Na podstawie przytoczonych zapisów, Bank całkowicie ograniczył swoją odpowiedzialność i pełne ryzyko kursowe przeniósł na kredytobiorcę. Na tym jednakże nie koniec, gdyż wskazanymi postanowieniami Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego określenia kursu kupna dewiz, a więc mógł w sposób dowolny kształtować wysokość tego kursu, a co za tym idzie, również wysokość zobowiązania kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu. Takie praktyki już w 2010 roku zostały zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednakże banki dopóki kredytów we frankach udzielały, to wskazane postanowienia stosowały, i obecnie nadal uważają, że nie stanowią one klauzul niedozwolonych.

Zapisy niedozwolone w umowie Kredyt Bank

 

 

Za niedozwolone postanowienia uznać również należy zapisy umowy dotyczące spłaty zaciągniętego kredytu, gdyż w umowach kredytowych Kredyt Banku sposób spłaty zobowiązania został uregulowany analogicznie jak wypłata kredytu. W umowie możemy bowiem przeczytać: „Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w (…) ratach miesięcznych w dniu (…) każdego miesiąca, począwszy od (…). Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty”, zatem i tym zapisem Bank przejął pełną kontrolę nad zaciągniętym kredytem, gdyż wysokość poszczególnych rat do spłaty nie zależy tak naprawdę od obiektywnych wskaźników, które można uwzględnić podczas wyliczania poszczególnych raty z wyprzedzeniem, lecz od kursu sprzedaży waluty, który ustali bank. W rzeczywistości więc kredytobiorcy mogą spodziewać się tak naprawdę wszystkiego, bo bank ma bardzo duże pole manewru w tym zakresie.

Zapisy niedozwolone w umowie Kredyt Bank dotyczące spłaty kredytu

Jeżeli więc twoja umowa kredytowa zawiera zapisy takie jak wskazane powyżej, nie powinieneś dłużej zwlekać, gdyż masz możliwość uzyskania wyroku, w którym sąd stwierdzi nieważność zawartej przez ciebie umowy. Na skutek unieważnienia zawarta umowa kredytowa przestaje istnieć, zatem, po rozliczeniu z bankiem, nie będziesz musiał już spłacać kredytu w zawyżonej wysokości, a twoja nieruchomość zostanie zwolniona z zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku. Jeśli jednak unieważnienie umowy nie jest ci na rękę, gdyż obawiasz się, że w krótkim czasie będziesz musiał oddać do banku pozostałą do spłaty część kapitału, zawsze możesz starać się o odfrankowienie zawartej umowy, gdyż taką możliwość, w przypadku kredytów denominowanych, potwierdził niedawno Sąd Najwyższy w wydanym na ten temat orzeczeniu. Nie warto więc zwlekać, ponieważ na skutecznym zakwestionowaniu zawartej umowy możesz tylko zyskać.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.