Lukas Bank – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie Lukas Banku

Unieważnienie kredytu Lukas Bank / Odfrankowienie

Jeszcze kilka lat temu na rynku funkcjonował Lukas Bank, który również umowy o kredyty we frankach oferował, lecz co najistotniejsze, zapisy umów o kredyty frankowe Lukas Banku odbiegały od tych stosowanych przez konkurencję. Obecnie zamiast Lukas Banku istnieje Credit Agricole Bank Polska S.A., wszelkie roszczenia z tytułu zawartych umów frankowych należy więc kierować właśnie do tego banku, koniecznie jednakże musisz zwrócić uwagę na odmienności zawarte w umowach kredytowych denominowanych Lukas Banku.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii prawadzącej sprawy frankowiczów z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka.

W osobnym artykule opisujemy dostępnym pod linkiem Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej – udzielamy bardzo ważnych wskazówek co do wyboru prawnika frankowego. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Na początku umowa wydaje się standardowa, Lukas Bank oferował kredyty denominowane, w umowie więc kwota udzielonego kredytu wyrażona była we frankach szwajcarskich, a poniżej tych zapisów bez problemu można było znaleźć typową klauzulę niedozwoloną odnoszącą się do wypłaty kredytu.

W paragrafie czwartym umowy, odnoszącym się do uruchomienia kredytu, zawarta bowiem została następująca regulacja: „Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w §1 (czyli kwoty kredytu wyrażonej we frankach szwajcarskich) według kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut LUKAS Banku w dniu uruchomienia każdej z kolejnych transz.”

Przytoczone postanowienie już tak naprawdę dyskwalifikuje całą zawartą umowę, gdyż stanowi typową klauzulę abuzywną, która nigdy nie powinna w umowie się znaleźć i która nigdy nie powinna wiązać kredytobiorcy. Bank na podstawie tego zapisu przyznał sobie bowiem niczym nie ograniczone prawo do ustalania owych kursów kupna waluty, zobowiązanie kredytobiorcy uzależnione więc zostało od arbitralnej decyzji banku, a bank całym ryzykiem kursowym obciążył kredytobiorcę. Z tego właśnie powodu cała zawarta umowa powinna zostać unieważniona, co jednak ciekawe, zapis ten nie został powielony w regulacjach dotyczących spłaty kredytu, a zwykle właśnie banki w umowach zawierały analogiczne rozwiązania dotyczące spłaty kredytu, czyli określenie wysokości kolejnej raty również uzależniano od kursu waluty, tyle tylko, że był to kurs sprzedaży.

W przypadku umowy kredytowej Lukas Banku spłata zadłużenia mogła nastąpić bezpośrednio w walucie obcej i to jest właśnie ten element, który powoduje, że w regulacjach dotyczących spłaty kredytu nie mamy do czynienia z typową klauzulą abuzywną. Wskazywany zapis brzmi: „Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej”, jednakże w dalszej części można przeczytać, że „wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku po aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek”. Druga część powołanego zapisu oczywiście stanowi niedozwolone postanowienie umowne, gdyż na jego podstawie bank może dokonywać różnych przeliczeń i manipulacji, jednakże przez fakt, że kredytobiorca ma możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, pozostała część postanowienia traci na znaczeniu. Umowa zawierająca wskazane zapisy może oczywiście zostać unieważniona, gdyż już sam fakt, że wypłata kredytu odbywała się w oparciu o klauzule niedozwolone jest wystarczający by kwestionować jej ważność, jednakże brak oczywistej abuzywności zapisów dotyczących spłaty kredytu powoduje, że do takiej umowy należy podejść w sposób indywidualny i z dużą ostrożnością, proces sądowy również może być przez to bardziej wymagający.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczówKalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

Na koniec warto odnieść się również do całkowitego kosztu kredytu, który w umowie kredytowej został oszacowany. Do wyliczenia kosztów kredytu bank przyjął bowiem kurs sprzedaży waluty z dnia sporządzenia umowy, jednakże na próżno w umowie szukać informacji czy szacując owe koszty bank wziął pod uwagę uruchomienie kredytu według kursu kupna waluty, również z dnia sporządzenia umowy. Powstaje również pytanie, na jakiej podstawie bank dokonuje przeliczenia według kursu sprzedaży, jeżeli kredytobiorca może spłacać zobowiązanie bezpośrednio w walucie kredytu. Na te pytania być może uda się uzyskać odpowiedź podczas procesu sądowego, o ile oczywiście sam bank będzie rozumiał zastosowany przez siebie mechanizm.

Jak wynika z powyższego, z umową o kredyt we frankach zawartą z Lukas Bankiem można walczyć, bo zachodzą przesłanki by taką umowę unieważnić, musisz się jednak przygotować na to, gdyż z uwagi iż nie jest to standardowa umowa o kredyt we frankach, postępowanie może być bardziej skomplikowane i będzie wymagać większego zaangażowania, dlatego najkorzystniej jest zlecić prowadzenie takiej sprawy wyjątkowo doświadczonemu profesjonalnemu pełnomocnikowi, czyli adwokatowi bądź radcy prawnemu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.