Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

I C 1042/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Łodzi


Opis Sprawy:

16 grudnia 2019 r. zostało oddalone powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko konsumentom z umowy Kredytu Hipotecznego Dom Banku z 2008 r. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi sygn akt I C 1042/18.

Sędzia Wesołowska-Zbudniewek wskazała, iż w umowie znajdują się niedozwolone postanowienia umowne związane z przeliczaniem przez bank spłat dokonywanych przez kredytobiorców po kursie z tabel wyznaczanych dowolnie przez bank.

Nadto wszelkie aneksy podpisywane przez kredytobiorców były korzystne tylko i wyłącznie dla banku. GNB każdą opłatę z tytułu czy to ubezpieczenia czy też prowizji od podpisanych aneksów wliczał do salda kredytu czym powodował, iż kapitał zamiast maleć rósł, następstwem czego doprowadził do sytuacji, iż kredyt de facto jest niespłacalny.

Jednocześnie sąd przyjął, iż po wykreśleniu niedozwolonych zapisów umownych nie można ich zastąpić innymi zapisami z uwagi na fakt, iż w prawie polskim nie istnieją przepisy dyspozytywne na to pozwalające. Z uwagi na powyższe sąd przyjął, iż umowa nie może dalej trwać i oddalił powództwo w całości.