24 czerwca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV C 863/19 sąd w składzie – SSO Paweł Duda wydał wyrok, którym w całości unieważnił umowę Getin Noble Banku (dawny Dom Bank) z 2007 r. Pozwany podnosił w sprawie, iż powodowie nie mieli statusu konsumentów, gdyż połowa domu była używana na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Według Sądu powyższa kwestia nie powinna być brana pod uwagę, gdyż unieważnienie umowy Sąd opierał na art. 353(1) k.c. w zw. z art. 58 k.c. Zatem Sąd nie badał abuzywności poszczególnych zapisów, ponieważ nieważność umowy ma pierwszeństwo przed niedozwolonymi klauzulami umownymi. Jednocześnie Sąd oddalił powództwo o zapłatę kierując się teorią salda.