Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Kredyt Bank

I C 1251/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście


Opis Sprawy:

Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście 30.12.2019 r. I C 1251/16 SSR
1. zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów solidarnie kwotę 48585,03 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 25.01.2017 r. do dnia zapłaty
2. dalej idące powództwo oddala
3. zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów solidarnie kwotę 9399,55 zł w tym 7200 zł kosztów zastępstwa prawnego
4. zasądza od pozwanego banku na rzecz Skarbu Państwa kwotę


Umowa zawiera postanowienia niedozwolone dotyczące określania świadczenia kredytobiorcy (bo pozostawiają bankowi dowolność wymykającą się kontroli; fakt, że bank to robi zgodnie z trendem rynkowym jak twierdzi jest bez znaczenia bo z umowy to nie wynika). Z uwagi na fakt, że to świadczenie główne ale określone niejednoznacznie to i tak podlega kontroli pod kątem abuzywności. Wprawdzie opinia biegłego potwierdziła matematyczną dopuszczalność eliminacji takiego postanowienia (PLN na LIBORze), ale umowa bez niego narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń. Taka umowa jest zatem NIEWAŻNA. Na zastąpienie postanowienia powód nie wyraził zgody, na nieważność się godził. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji Sąd zasądził zgodnie z pozwem.
Oddalono odsetki za okres od wytoczenia powództwa do dnia otrzymania odpowiedzi na pozew.