Sąd Rejonowy W-wa Śródmieście w W-wie (ASR Michał Maj) w wyroku z 13.12.2019 r. wydanym w sprawie I C 426/18 odfrankowił umowę kredytu dawnego BRE Banku