Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Millennium Bank

I C 224/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy w Gdyni


Opis Sprawy:

Sąd Rejonowy w Gdyni ( SSR Tadeusz Kotuk ) wyrokiem z dnia 29.05.2020 r. na posiedzeniu niejawnym , w sprawie o sygn. akt: I C 224/18 zasądził całą kwotę dochodzoną pozwem tj. 10.641 PLN oraz 2.064 CHF i zasądził zwrot kosztów procesu i unieważnił umowę kredytu indeksowanego do waluty CHF z 2006 r. zawartą z Bankiem Millennium S.A. – w całości .

W ramach pozwu, powód żądał zasądzenia wskazanej powyżej kwoty od Banku, w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną w całości.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .