Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Nordea

akt III C 1233/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia


Opis Sprawy:

W dniu 8 kwietnia 2020 r. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt III C 1233/19 zapadł wyrok unieważniający umowę denominowanego kredytu hipotecznego Nordea Habitat z 2007 r. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz strony powodowej zwrot kwot wpłaconych tytułem spłaty kredytu jako świadczenia nienależnego.

Orzeczenie zostało oparte o teorię dwóch kondykcji. W umowie występują niedozwolone postanowienia umowne skutkujące jej nieważnością, a dotyczące możliwości dowolnego ustalania przez bank kursów w bankowych tabelach kursowych. Nadto mamy do czynienia ze świadczeniem nieistniejącym, gdyż w umowie nie została wskazana kwota kredytu w PLN