Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

XVI C 1230/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie


Opis Sprawy:

24.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny (XVI C 1230/17) od PKO BP S.A. kwotę ok 73 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami postępowania.