Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Santander Bank

XV C 503/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Opis Sprawy:

Umowa Kredyt Bank z 2008 r . nieważna w całości – jedna rozprawa – przesłuchanie powoda i Wyrok tego samego dnia !

Sąd Okręgowy w Gdańsku SSO Weronika Klawonn wyrokiem z dnia 14.02.2020 r. ( sygn. akt: XV C 503/19 ) zasądził na rzecz Kredytobiorców od Santander Bank Polska S.A. kwotę 194721 PLN i zasądził zwrot kosztów procesu .

Sąd Okręgowy uznał , iż Bank nie pouczył kredytobiorców o ryzyku kursowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zdaniem Sądu, po usunięciu klauzul abuzywnych, umowa kredytowa nie może być dalej wykonywana.
Kredytobiorca pouczony o konsekwencjach unieważnienia umowy kredytowej wyraził na to zgodę.