Poległ BPH (umowa GE Money) – umowa jest nieważna. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, wyrok z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt VI C 688/18. SSR Łukasz Mrozek.