Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

V Ca 289/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Dnia 11 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. T. (1) i Z. T.

przeciwko (…) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt VI C 1792/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (…) S.A. z siedzibą w W. na rzecz R. T. (1) i Z. T. kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w instancji odwoławczej.

Dorota Walczyk Maria Dudziuk Joanna Machoń

Sygn. akt V Ca 289/19