Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

XXV C 2894/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Dnia 21 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa E. R. i A. S.

przeciwko (…) Bank (…) (Spółka Akcyjna) w W.

o ustalenie i zapłatę oraz o zapłatę

1.  Ustala, że umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z dnia 17 kwietnia 2008 r. zawarta pomiędzy powodami a (…) Bank (…) w W. (poprzednio: (…) SA Oddział w Polsce) jest nieważna;

2.  Oddala powództwo w pozostałej części;

3.  Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 22 634 zł (dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

XXV C 2894/18

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_002894_2018_Uz_2019-11-12_001?fbclid=IwAR0zXimH6iIkPTCHDbZuHLt4Ze-p3HZM37spLMVw0idL3zkFK9Msevbnjwc