Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Nazwa banku: Pekao Bank Hipoteczny

Sygnatura: XXIV C 1117/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Sąd: Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd wyrokiem częściowym oddalił pozew wzajemny Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie o zapłatę kwoty 1.384.365 PLN – umowa kredytu denominowanego w CHF z dnia 25.04.2006 r.

Powód domagał się zapłaty od Banku kwoty 566.798 PLN, żądając uznania umowy kredytowej za nieważną w całości.
Zdaniem Sądu, weksel stanowiący podstawę żądania pozwu wzajemnego Banku, wypełniony przez Bank jest nieważny, gdyż weksel nie zawiera oznaczenia remitenta, poprzez podanie nazwy przedsiębiorcy stanowiącego jego firmę.
Sąd Okręgowy uznał przede wszystkim, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna w całości, gdyż nie zawiera kwoty kredytu, zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego.
Kwota kredytu podana w umowie: 559.929 CHF nie jest kwotą kredytu, a jedynie miernikiem waloryzacyjnym, gdyż w ramach wypłaty kredytu Bank ma całkowitą swobodę w określeniu kwoty kredytu, poprzez wypłatę kredytu w PLN i odwołanie się do tabel kursowych Banku.