Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen bank

XXV C 2910/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Dnia 07 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w składzie:

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa L. J.

przeciwko (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powoda L. J.:

a.  kwotę 47 517,17 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych siedemnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 45 534,13 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote trzynaście groszy) za okres od 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1 983,04 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote cztery grosze) od dnia 13 października 2018 r. do dnia zapłaty,

b.  kwotę 25 807,49 CHF (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedem franków szwajcarskich czterdzieści dziewięć centów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty.

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

3.  Zasądza od pozwanego (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powoda L. J. kwotę 7 917,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

4.  Nakazuje pobrać od pozwanego (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 4 523,16 zł (cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.

Sygn. akt XXV C 2910/18