Nordea

NORDEA – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie NORDEA.

Unieważnienie kredytu NORDEA / Odfrankowienie

Kredyt denominowany jest jednym z rodzajów kredytów frankowych i działa on w ten sposób, że kwota kredytu w umowie jest określona w walucie obcej, jednakże sama wypłata środków następuje już w złotych polskich, według kursu kupna waluty. W kredytach tych najbardziej problematyczne są więc właśnie te zapisy, które, przynajmniej w teorii, miały określać sposób ustalania kursu kupna waluty, gdyż w praktyce, zapisy w tym zakresie niczego nie wyjaśniają, i z tego powodu sądy zgodnie uznają je więc za niedozwolone. Takich nieuczciwymi praktykami „pochwalić” się również może bank Nordea, który oferował swym klientom kredyty denominowane na zasadach podobnych do konkurencji, czyli na podstawie umów, które zawierają klauzule niedozwolone.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa NORDEA zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

W umowie banku Nordea, możemy zatem znaleźć następujący zapis dotyczący wypłaty udzielonego kredytu: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłaca w złotych, zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.” Zacytowane postanowienie jest typowym, jakie banki zawierały w umowach frankowych, nie dziwi więc, że tego rodzaju zapisy już wielokrotnie były kwestionowane przez sądy oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wskazaną regulacją bank przyznał tylko sobie niczym nieograniczone prawo do ustalania kursu waluty na podstawie której zostanie następnie przeliczone zobowiązanie kredytobiorcy, a więc to od uznania banku, a nie obiektywnych wskaźników i jednoznacznych zasad, zależy tak naprawdę ile kredytu otrzyma kredytobiorca do wykorzystania. Takie zapisy w oczywisty więc sposób naruszają dobre obyczaje oraz interesy kredytobiorcy, który będąc słabszą stroną umowy kredytowej, zdany jest w takim przypadku na łaskę banku i przysłowiowe „widzimisię” osób decyzyjnych, dlatego wskazane zapisy są powszechnie uznawane za niedozwolone i mogą prowadzić do unieważnienia zawartej umowy.

Na powyższym niedozwolone praktyki banku się jednak nie kończyły, gdyż w podobny sposób w umowie kredytowej uregulowana została kwestia spłaty zadłużenia, a więc tutaj również mamy do czynienia z klauzulami abuzywnymi. Bank Nordea zawarł w umowie następujące zapisy dotyczące spłaty kredytu: „Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłaconego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.” Na podstawie tego postanowienia bank po raz kolejny dokonuje więc przeliczenia kwoty według tylko sobie znanych zasad, co oczywiście narusza interesy kredytobiorcy, należy jednak zwrócić uwagę, iż czasem w umowach kredytowych umieszczany był zapis, że kredyt można spłacić w walucie obcej do której był denominowany, wówczas trudno więc jest dowieść abuzywności powołanej regulacji.

Poza regulacjami dotyczącymi wypłaty i spłaty kredytu, warto również zwrócić uwagę na postanowienia dotyczące całkowitych kosztów kredytu, bo i tutaj zdarzają się różne historie. Bywa bowiem, że banki zaniżają całkowite koszty kredytu podane w umowie i jeśli w twoim przypadku również tak się stało, to zyskujesz kolejny argument by umowę unieważnić, w końcu bank wprowadził cię w błąd co do owych kosztów, a umowa zawarta pod wpływem błędu prowadzi do jej unieważnienia.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

Do sądów trafiło już wiele pozwów w których kwestionowano zapisy umów banku Nordea i w większości przypadków umowy te zostały przez sąd unieważnione. Krytycznie na temat umów zawieranych przez Nordea wypowiedział się m.in. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt: XII C 752/18, w którym Sąd stwierdził: „Trudno zatem uznać, że klauzula przeliczeniowa odwołująca się do tabeli kursowej o nieznanej metodzie konstruowania nie jest nieuczciwa i nie narusza rażąco interesu konsumenta, bowiem wykonanie zobowiązania jest limitowane przez ustalone zwyczaje. Wszak niezależnie od tego, czy można uznawać za ustalone w tej mierze zwyczaje powszechność stosowania tabel kursowych i metody konstrukcji tych tabel przez banki, klauzula odwołująca się do tabeli kursowej o nieustalonej w umowie metodzie konstrukcji wciąż pozwala na dowolne kształtowanie wysokości zobowiązań stron przez kontrahenta dysponującego istotną przewagą umowną. Konsumenci, klienci banków nie uczestniczą w kształtowaniu się zwyczajów dotyczących ustalania kursów przez banki. Nie mają bowiem żadnego wpływu na konstruowanie tabel kursowych i w tym nie biorą udziału.” Jeśli więc i w twojej umowie znalazły się zapisy analogiczne do powyższych, to nie powinieneś tracić czasu, bo masz duże szanse odzyskać swoje pieniądze od banku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj