Polbank – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie Polbank

Polbank, obecnie Raiffeisen Polbank, również był bankiem, który kredytów frankowych udzielał, przyznać jednak trzeba, że bank ten wykazał się nie lada pomysłowością przy zawieraniu tych właśnie umów. Główną ofertę Polbanku stanowiły kredyty indeksowane, czyli kredyty wypłacane były w złotówkach, które uprzednio podlegały indeksacji do waluty obcej, najbardziej problematyczne zapisy bank ten nie zawierał jednak bezpośrednio w umowach z kredytobiorcami, lecz w Regulaminie, który stanowił załącznik do umowy. Tym zabiegiem bank, zupełnie nieświadomie, pogorszył tylko swoją sytuację w sporze z kredytobiorcami.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii prawadzącej sprawy frankowiczów z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka.

W osobnym artykule opisujemy dostępnym pod linkiem Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej – udzielamy bardzo ważnych wskazówek co do wyboru prawnika frankowego. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Frankowicze swoje roszczenia przeciwko bankom opierają przede wszystkim na twierdzeniu, że zawarte w umowie postanowienia stanowią klauzule niedozwolone, za niedozwolone postanowienia uznaje się z kolei takie zapisy, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Postanowienia uznane za niedozwolone nie nie są dla kredytobiorcy wiążące, jednak jedną z przesłanek by uznać dany zapis właśnie za takie postanowienie jest wykazanie, że dana regulacja umowna nie była przedmiotem negocjacji pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Jak powszechnie wiadomo, jeśli już coś podlega negocjacjom z bankiem to ewentualnie zapisy umowy, choć i z tym bywa bardzo ciężko, natomiast dodatkowe dokumenty, takie właśnie jak regulaminy, negocjacjom nie podlegają, gdyż stanowią ogólny wzór stosowany przez dany podmiot, zatem, gdy Polbank zapisy, które uznaje się za niedozwolone, zawarł w Regulaminie, to od razu wiadomo, że kredytobiorca nie miał możliwości ich negocjacji, a więc ciężar udowodnienia tej okoliczności zostaje zdjęty z kredytobiorcy, który postanowił dochodzić swoich praw.

Regulamin Polbanku kompleksowo opisuje w jaki sposób następuje wypłata i spłata kredytu we frankach i właśnie te zapisy uznaje się za niedozwolone. W zakresie uruchomienia kredytu Regulamin stanowi bowiem, że „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz.” Za zupełną abstrakcję uznać należy, że w powyższym zapisie Bank posługuje się zwrotem „nie niższy niż kurs”, skoro to Bank ten kurs ustala i to w sposób niczym nie ograniczony i zupełnie dowolny. Zacytowane postanowienie stanowi typową klauzulę niedozwoloną, gdyż tylko Bank może decydować według jakiego kursu dokona przeliczenia, pozbawiając tym samym kredytobiorcy podstawowej wiedzy o wysokości zaciągniętego zobowiązania.

Zapisy niedozwolone w umowie kredytu Polbank

W podobny sposób ukształtowane zostały postanowienia dotyczące spłaty zaciągniętego kredytu, gdyż Regulamin na ten temat stanowi, iż „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej: 1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego (…), według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu (…).” W tym przypadku Bank również przyznał sobie wyłączne prawo do decydowania o wysokości zobowiązania kredytobiorcy, mógł więc dowolnie żonglować zarówno kursem kupna, jak i kursem sprzedaży waluty, by jak najwięcej w ten sposób zarobić i tak też się działo, w przypadku Polbanku znaczne zaniżanie kursu kupna oraz sztuczne zawyżanie kursu sprzedaży, było powszechną praktyką.

Posiadając kredyt indeksowany z Polbankiem może w sądzie żądać unieważnienia zawartej umowy kredytowej lub jej odfrankowienia. Unieważnienie powoduje, że zawarta umowa przestaje istnieć i traktowana jest jak nigdy nie zawarta, pojawi się więc wówczas konieczność rozliczenia się z bankiem i zwrotu wzajemnie otrzymanych świadczeń. Natomiast odfrankowienie powoduje, że z umowy usuwane są tylko niedozwolone klauzule indeksacyjne, w pozostałym zakresie umowa więc wiąże strony, bank musi jednakże obniżyć raty kredytu oraz musi oddać kredytobiorcy nadpłatę, która powstała na skutek stosowania niedozwolonych postanowień, gdyż na ich podstawie bank pobierał dodatkowe opłaty, które nigdy nie powinny zostać uiszczone przez kredytobiorcę.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczówKalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.