Zwycięstwo: BANKU

mbank

XXVII Ca 2396/17

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

9 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydział XXVII odwoławczy (XXVII Ca 2396/17) oddalił apelację kredytobiorcy od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 3 sierpnia 2017 r. (I C 360/17).

Przyczyną oddalenia apelacji było uznanie przez Sąd Okręgowy, że kredytobiorca w chwili zawierania aneksu dokonującego zmiany kredytu złotowego udzielonego w 2006 r. przez mBank SA na indeksowany do CHF, co nastąpiło w 2009 r., nie był konsumentem, gdyż w tamtej chwili nieruchomość będąca przedmiotem kredytowania była wykorzystywana również na cele działalności gospodarczej (prowadzona w części budynku agencja reklamowa).

Sąd uznał, że przymiot przedsiębiorcy po stronie powódki może być oceniany jako spełniony dopiero na datę zawarcia aneksu i jego zdaniem trzeba tutaj stwierdzić, że wszelkie opracowania dotyczące tego, że przymiot konsumenta bada się na datę zawarcia umowy, zawierają daleko posunięte uproszczenie, gdyż nie biorą pod uwagę faktu, że postanowienia niedozwolone mogą się pojawić dopiero w aneksie do umowy.