Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

VI ACa 817/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

 08.01.2020
VI ACa 817/18
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wyrok XXV C 808/17 utrzymany w apelacji.
Wg sędziego apelacja była w całości bezzasadna.
Wyrok z I instancji to PLN+LIBOR
Kredytobiorcą konsument, pracownik naukowy WPiA w Warszawie, dr nauk prawnych.
Wyrok 1. instancji
I. zasądza od (…) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. B. kwotę 51.247,44 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2017 r. do dnia zapłaty;
II. oddala powództwo w pozostałej części;
III. zasądza od (…) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. B. kwotę 3.868,56 zł (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
IV. nakazuje pobrać od B. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 164,11 zł (sto sześćdziesiąt cztery złote jedenaście groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;
V. nakazuje pobrać od (…) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 301,84 zł (trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.