Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

I ACa 52/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

8.07.2020 mBank PRAWOMOCNIE przegrywa pozew o ustalenie, umowa NIEWAŻNA, Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 52/18

I ACa 52/18
SA w składzie:
SA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska (przew., spr.),
SA Katarzyna Polańska-Farion,
SA Beata Byszewska.
Apelacja powoda od wyroku SO w Warszawie I C 327/17 z 6 listopada 2017 r. 
SA ustalił nieważność umowy o pożyczkę hipoteczną MultiPlan z 2008 r.
Apelacja jest uzasadniona. Powód miał interes prawny w ustaleniu nieważności. Pożyczka nie została jeszcze spłacona, pozwany pobiera raty od powoda uznając umowę za ważną, więc powództwo o zapłatę nie rozwiązywałoby sporu. Zdaniem SA jedynym skutecznym sposobem rozwiązania sporu jest żądanie ustalenia nieważności umowy, ten wyrok dopiero definitywnie rozstrzygnie kwestię nieważności umowy.
Umowa zwierała klauzule niedozwolone w których odwołano się do tabel kursowych – kursy kupna i sprzedaży BRE Banku. Art. 385 (1) kc. – klauzule nie istnieją. Zarówno TSUE jak i SN uważają, że te klauzule określają główny przedmiot umowy. Nie są sformułowane w przejrzysty sposób, więc można je ocenić pod kątem abuzywności. Rację ma powód, że ich wyeliminowanie powoduje upadek umowy, nie ma norm dyspozytywnych, którymi można je zastąpić co zostało przesądzone w wyroku C-260/18 do czasu którego SA zawiesił to postępowanie. Należy uwzględnić przede wszystkim interes konsumenta, nie można zastępować klauzul nieuczciwych jeśli godzi to w interes konsumenta. Wyrok C-260/18 wyraźnie to powiedział. Strony nie doszły do porozumienia w kwestiach, które konstruują umowę, więc musi ona upaść. Dlatego powództwo zasługiwało na uwzględnienie.