mBank  Umowa nieważna – prawomocne unieważnienie umowy

Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 286/18.

I instancja: SO Wawa, I C 375/17, SSO Bożena Chłopecka