mBank unieważnienie kredytu prawomocne I ACa 397/18

Data:

Sąd Apelacyjny w Warszawie
28.05.2020
I ACa 397/18
mBank umowa z 2008r. jest NIEWAŻNA
Apelację składali kredytobiorcy od wyroku I C 226/17

Z uzasadnienia ustnego.
Interes prawny w powództwie o ustalenie jest uzasadniony. Można oczywiście wytoczyć dalej idące powództwo o zapłatę, jednak jeśli ono nie rozstrzygnie wszelkich wątpliwości strony powodowej, to nie można mówić, że interes prawny realizuje się w powództwie o zapłatę.
Biorąc pod uwagę rozliczenie kondykcyjne interes po stronie powódki występuje. Powódka mogłaby żądać wszystkich wpłat na rzecz pozwanego ale wówczas sąd orzekłby w sentencji co do żądania zapłaty, co powodowałoby wytaczanie kolejnych procesów cząstkowych.
Powództwo o ustalenie najpełniej zrealizuje wszystkie interesy powódki i wyjaśni jej sytuację na przyszłość czy ma spełniać świadczenia jakich domaga się strona pozwana, czy ich zaprzestać powołując się na orzeczenie sądu.
Nie zachodziła nieważność umowy w związku z art. 69 pb. Waluta kredytu została wyraźnie określona w złotych. Spłata rat następowała w złotych, zabezpieczenie, ubezpieczenie, ramy egzekucji. Odniesienie do franków stanowiło tylko formę waloryzacji świadczenia kredytu przyznanego powódce. Bank udostępnił powódce kwotę w złotych, która następnie została zwaloryzowana wg kursu CHF po cenie kupna i przede wszystkim wyznaczała wysokość rat, przeliczanych na złote po kursie sprzedaży. Zastosowanie tego mechanizmu w związku ze zmianami kursu walut mogło prowadzić do obciążenia kredytobiorcy obowiązkiem zwrotu kapitału o innej wartości rynkowej niż pierwotnie przekazana do korzystania, to SA uważa, że tego rodzaju rozwiązanie nie przekracza granic swobody umów określonej w art. 353 1 kc.
Taki pogląd znajduje potwierdzenie w orzeczeniach SN. Waloryzowanie kwoty kredytu nie było wykluczone w świetle art. 385 1 kc. Zmiany pb. z 2011r. potwierdzały dopuszczalność takiej praktyki, choć art. 69 pb. wprost do kredytów denominowanych i indeksowanych w dacie zawarcia umowy się nie odwoływał. Nowelizacja ta wprowadziła nowe rozwiązania do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy ale do jeszcze nie spłaconej części kredytu.
Sama waloryzacja świadczeń nie jest sprzeczna z charakterem umowy kredytowej, która sprowadza się do odpłatnego sfinansowania przez bank celu za stosowną odpłatnością, a są nią odsetki tytułem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a funkcją klauzuli walutowej jest utrzymania wartości świadczenia w czasie. Wypowiedział się na ten temat SN w wyroku 22.01.2016r.
Zarzut naruszenia art. 385 1 kc. SA przychyla się do stanowiska SO, bowiem ten sąd w istocie uznał, że klauzule pozostawiały bankowi swobodę kształtowania tabeli kursów, a więc wysokości świadczenia powódki. Kwestię abuzywności oceniamy na datę podpisywania, a nie późniejszego wykonywania. Nie można zastępować jak chciał SO czy SN usuniętych klauzul abuzywnych np. w drodze analogii do prawa wekslowego, czy odsetek jak przy kredytach walutowych. SA tego stanowiska nie podziela. TSUE w sprawie „Dziubak” zwrócił uwagę, że wydaje się mało prawdopodobne utrzymanie takiej umowy po wyeliminowaniu klauzul kształtujących ryzyko kursowe. SN w orzeczeniu z 11.12.2019r. zdaję się również podążać w tym kierunku. SN zauważył, że po wyeliminowaniu klauzuli niedozwolonej zanika ryzyko kursowe, a więc cecha charakterystyczna dla tej umowy którą strony wybrały. Po wyeliminowaniu tych klauzul nie jest możliwe wykonanie tej umowy, bowiem nie jest możliwe ustalenie wysokości rat jakie powódka powinna płacić. Z tychże względów SA doszedł do wniosku, że nie ma możliwości utrzymania umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kluczowe wydarzenia dla Frankowiczów w TSUE 15 czerwca 2023

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...

Co oznacza unieważnienie kredytu we frankach przez sąd i jakie są jego korzyści?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach przez sąd oznacza, że...

Kredyty frankowe – najważniejsze informacje

Czym są kredyty frankowe? Kredyty frankowe to zobowiązania powiązane...

Frankowicze: Kim są, o co walczą i jak pozbyć się kredytu we frankach?

W ostatnich latach słyszymy coraz więcej o frankowiczach -...