Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

V ACa 752/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 27.11.2019, sygn. akt V ACa 752/18,

Sąd rozpoznając apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska), sygn. akt II C 962/16,
– ustalił, że umowa kredytu zawarta przez kredytobiorców z mBank S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot prawie 150 tys. złotych wraz z odsetkami.
wskazał, że treść spornej umowy kredytu jest sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego jakim jest umowa kredytu z uwagi na fakt, iż bank przerzucił na kredytobiorcę nie tylko ryzyko kursowe, ale także ryzyko związane z jednostronnym ustalaniem kursu CHF przez bank, na które klient w żadnym zakresie nie miał wpływu.
wskazał, że zapis w umowie kredytu odnoszący się do kwestii oprocentowania nie określał w jaki sposób będzie ono ustalane (z uwagi na brak konkretnych parametrów), co w efekcie powoduje niemożność ustalenia wysokości raty odsetkowej, a tym samym wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Sąd oceniał umowę kredytu na dzień jej zawarcia, stąd bez znaczenia pozostało zawarcie przez strony aneksu zmieniającego zapis dot. oprocentowania na LIBOR i marże banku.