Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Brulińska (spr.)
Sędzia SO Dorota Stawicka- Moryc
Sędzia SO Piotr Korybut-Kotulewski
po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym
z powództwa Arkadiusza B i Małgorzaty B
przeciwko SCB SA we Wrocławiu
o zapłatę
na skutek apelacji strony pozwanej
od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
z dnia 2 października 2020 r.
sygn. akt XIV C 855/17 (nowy portfel scb =PLN na libor + ubezpieczenia skredytowane)
I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że zasądza od strony pozwanej SCB SA we Wrocławiu na rzecz
powodów kwotę 38 263,35 zł.
(trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i
trzydzieści pięć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 czerwca 2017r., a w pozostałym zakresie powództwo oddala; zmienia go także w punkcie III w ten sposób, że zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów 3418 zł kosztów”