Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen (umowa Eurobank)

III Ca 515/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sądu Okręgowego w Gdańsku


Opis Sprawy:

Pierwszy PRAWOMOCNY wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku (jako Sądu II instancji)

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał umowę indeksowaną CHF za NIEWAŻNĄ

Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację pozwanego banku:
Sąd uznał za NIEWAŻNĄ umowę o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej CHF (Eurobank, obecnie Raiffeisen)
W ocenie Sądu kredyt indeksowany NIE BYŁ kredytem walutowym
Sąd podzielił pogląd, że przy ocenie ważności czynności prawnej kluczowa jest jej treść, a nie to jak umowa była później wykonywana, ani też to jakie czynności poprzedzało podpisanie umowy
Sąd wskazał, że kwestia tego czy pozwany bank ewentualnie zaciągał jakiekolwiek zobowiązania na rynku międzybankowym w zakresie franka szwajcarskiego nie ma znaczenia dla oceny umowy
Sąd jednoznacznie wskazał, że bank nie miał prawa zastrzegać w umowie postanowień, które pozwalały bankowi na jednostronne ustalenie wysokości zobowiązania
Sąd w ustnych motywach wyroku podkreślił, że trudno sobie wyobrazić bardziej rażące naruszenie interesów konsumentów, niż jednostronne kształtowanie wysokości zobowiązania konsumentów przez bank
Sąd uznał, że zastrzeżenie przez bank możliwości jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązania konsumentów oznacza, iż świadczenie główne było niedookreślone, co skutkuje nieważnością umowy
Sąd Okręgowy w ustnych motywach wyroku wskazał, że strony muszą wzajemnie zwrócić sobie świadczenia i nie przyjął tzw. teorii salda (tj. nie przyjął, że konsumenci mogą dochodzić zwrotu kwot dopiero po przekroczenia salda spłaty kapitału).

WYROK JEST PRAWOMOCNY.

Sąd uwzględnił apelacją powodów zasądzając na rzecz konsumentów całość dochodzonego roszczenia