Raiffeisen – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie Raiffeisen.

Unieważnienie kredytu Raiffeisen / Odfrankowienie

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych nie ominęły również klientów banku Raiffeisen, gdyż bank ten oferował m.in. kredyty denominowane. Kredyt denominowany to z kolei taki, w którym kwota kredytu w umowie jest określona we franku szwajcarskim, jednak wypłata środków następuje już w złotych polskich, po ich uprzednim przeliczeniu według tabeli banku, i na tym właśnie cały problem kredytów frankowych polega, nikt nie wie jak bank ustala kurs waluty w tabeli, którą następnie się posługuje w rozliczeniach z kredytobiorcą.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa Raiffeisen zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Pierwsze niedozwolone postanowienie zawarte w umowie banku Raiffeisen znajdziemy już w drugim paragrafie, dotyczącym warunków kredytowania, bo właśnie tam zawarte zostały zapisy regulujące wypłatę udzielonego kredytu. W umowie możemy zatem przeczytać: „W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej CHF/EUR/USD kwota Kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującym w Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.” Zacytowany zapis umowy w założeniu ma regulować sposób denominacji udzielonego kredytobiorcy kredytu, w praktyce jednak zapis ten niczego nie precyzuje, gdyż samo odwołanie się do Tabeli Kursów nie wyjaśnia jaki konkretnie kurs zostanie zastosowany by dokonać przeliczenia waluty. Bank również w innych zapisach umowy nie dookreślił według jakich wskaźników i parametrów kurs ten będzie ustalany i od czego będzie zależny, dlatego umieszczenie w umowie jedynie takiego ogólnego sformułowania, narusza interesy kredytobiorcy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, a więc zapis ten stanowi klauzulę niedozwoloną.

Klauzule niedozwolone w umowie Raiffeisen Bank

W taki sam sposób Raiffeisen Bank uregulował w umowie kwestię spłaty kredytu, umowa kredytowa stanowi bowiem, że „W przypadku kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, (…), wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej: 1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska SA w przypadku wpłat dokonanych przed tym terminem lub w tym terminie (…)” Raiffeisen Bank przyznał sobie zatem niczym niesograniczone prawo również do ustalania kursów waluty, które służyć mają określeniu wysokości kolejnych rat kredytowych, takie praktyki mogą więc prowadzić do unieważnienia zawartej umowy.

Klauzule niedozwolone w umowie Raiffeisen Bank

Za niedozwolone zapisy w umowach Raiffeisen uznać także należy postanowienia dotyczące zmiennego oprocentowania, gdyż również w tym przypadku bank pozostawił sobie spore pole manewru i decyzyjność, co w praktyce oznacza, że kredytobiorca nie wie kiedy i w związku z jakimi okolicznościami, oprocentowanie może ulec zmianie oraz o ile to oprocentowanie może się zmienić. Co też ciekawe, zmiana oprocentowania może, lecz wcale nie musi nastąpić, gdy wystąpią okoliczności przewidziane umową, bank może więc zarówno podwyższyć, jak i obniżyć oprocentowanie, w momencie jednak, gdy oprocentowania nie obniży, choć obiektywnie powinien, to kredytobiorca nie ma żadnych możliwości by bank do takiej zmiany „przymusić”.

Niektóre umowy kredytowe Raiffeisen zawierają również postanowienia regulujące kwestię  ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, jeśli więc i ty jesteś takim ubezpieczeniem obciążony, pamiętaj, że możesz takie zapisy skutecznie zakwestionować.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

Sądy już wielokrotnie orzekały o nieważności umów kredytowych banku Raiffeisen, a jednym z takich wyroków jest orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt: XXV C 711/17, w którym Sąd stwierdził, że „Podstawą przyjęcia, że postanowienie przewidujące stosowanie kursów wyznaczanych przez bank przy wykonywaniu mechanizmu indeksacji kredytu jest przyznanie przedsiębiorcy prawa do jednostronnego kształtowania wysokości świadczeń stron umowy. Dotyczy to najpierw kwoty postawionej do dyspozycji kredytobiorcy, a następnie wysokość świadczeń kredytobiorcy, tj. wyrażonych w złotych rat, które zobowiązany jest spłacać. Kredytobiorca narażony jest w ten sposób na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji banku, a równocześnie, wobec braku jakichkolwiek kryteriów, nie przysługują mu żadne środki, które pozwoliłyby chociażby na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalonego przez bank. Bez wątpienia stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, narażając go na brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy. Jest to przy tym postępowanie nieuczciwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami jako rażąco naruszające równowagę stron umowy na korzyść strony silniejszej, która nie tylko może żądać spełnienia świadczenia w określonej przez siebie wysokości, ale też korzystać z szeregu postanowień o charakterze sankcji (m.in. podwyższone karne oprocentowanie, możliwość wypowiedzenia umowy), gdyby konsument takiego świadczenia nie spełniał. (…) Z kolei wykorzystanie przez bank swojej przewagi kontraktowej dla wprowadzenia do umowy rozwiązań korzystnych wyłącznie dla kredytodawcy, w nieuzasadniony sposób zwiększających wysokość świadczeń, do których zobowiązany jest kredytobiorca, uznać należy za sprzeczne z dobrymi obyczajami.” I choć zacytowane orzeczenie dotyczy kredytu indeksowanego, to jednak pozostaje aktualne również w przypadku kredytu denominowanego. Inne wyroki znajdziesz w naszej Bazie Wyroków Frankowiczów

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.