Santander Consumer – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie Santander Consumer.

Unieważnienie kredytu Santander Consumer / Odfrankowienie

Przyjmuje się, że kredyty we frankach szwajcarskich dzieli się na kredyty denominowane i indeksowane, Santander Bank poszedł jednakże o krok dalej i stworzył umowę kredytu nominowanego. W praktyce pod wskazaną nazwą kryje się jednakże kredyt indeksowany, i choć bank, co do zasady, może nazywać oferowane przez siebie produkty finansowe jak chce, a zwłaszcza te, które oficjalnego nazewnictwa nie posiadają, to jednak już samą nazwą nie powinien wprowadzać kredytobiorcy w błąd, a to właśnie zrobił Santander tworząc kredyt nominowany do franka, podczas gdy faktycznie był to kredyt nominowany do kursów kupna i sprzedaży franka. Nie wdając się jednak głębiej w dywagacje na temat nazewnictwa kredytu, zwrócić uwagę należy na bardziej istotną kwestię, bo o ile Santander Bank zapisy o wypłacie kredytu sformułował klasycznie dla kredytów indeksowanych, to jednak spłata zobowiązania odbywa się na zupełnie innych zasadach.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa Santander Consumer zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

W zakresie wypłaty udzielonego kredytu Umowa kredytowa banku Santander zawiera następujące postanowienia: „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) PLN (słownie PLN: (…)), nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna waluty dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach, na cel określony w § 1. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. (…) Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.” Wskazanymi regulacjami Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego ustalania wysokości kursów według których następnie będzie ustalana wysokość zobowiązania kredytobiorcy, z uwagi jednakże na fakt, że bank nie wyjaśnił w umowie według jakich mechanizmów owe kursy będzie ustalać, zapisy te uznaje się za niedozwolone, gdyż Bank posiada w tym zakresie całkowitą dowolność, a to jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy kredytobiorcy.

Zapisy niedozwolone w umowie Santander Consumer

Jak zostało powyżej wskazane, Santander Bank pokusił się o nieco inne od standardowych regulacje dotyczące spłaty przez kredytobiorcę zaciągniętego zobowiązania, umowa stanowi bowiem w tym zakresie: „Jako datę spłaty raty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu. Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.” W przypadku spłaty kredytu Bank zrezygnował więc z posługiwania się kursem sprzedaży waluty obowiązującym w Banku, a zamiast tego odniósł się do kursu sprzedaży obowiązującego w NBP, w praktyce jednakże zapis ten niewiele zmienia, gdyż sam fakt, że postanowienia o wypłacie kredytu stanowią niedozwolone postanowienie umowny jest wystarczający by zakwestionować zawartą umowę i domagać się jej odfrankowienia bądź unieważnienia.

 

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

O odfrankowieniu umowy kredytowej zawartej z bankiem Santander stosunkowo niedawno, i prawomocnie, orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie. W pisemnym uzasadnieniu do wyroku z dnia 30 lipca 2019 r., sygn. akt: IX Ca 357/19, Sąd wskazał, że przewidziane w zawartej przez strony umowie zapisy przewidujące indeksację kredytu do franka szwajcarskiego stanowią niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności dotyczy to tych klauzul umowy w zakresie, w jakim upoważniały bank do przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na walutę CHF według kursów ustalanych wyłącznie i jednostronnie przez bank w tabeli kursów oraz w zakresie, w jakim upoważniały bank do przeliczania kwoty kredytu w chwili wypłaty według kursu kupna waluty, zaś w momencie spłaty raty kredytu według kursu sprzedaży tej waluty. Ta różnica, tzw. spread walutowy stanowiła w istocie dodatkowy, niczym nieuzasadniony zarobek banku, niebędący ekwiwalentem żadnej dodatkowej usługi. Skutkiem abuzywności klauzul umownych było ustalenie przez sąd II instancji, że kredytobiorczyni od dnia zawarcia umowy była zobowiązana jedynie do zapłaty udzielonej jej kwoty pożyczki w złotówkach powiększonej o odsetki i koszty, bez niedozwolonej indeksacji. Sąd Okręgowy ustalił w oparciu o opinię biegłego, że po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul indeksacyjnych kredytobiorczyni zobowiązana była zapłacić na rzecz banku tytułem spłaty kredytu kwotę 81.988,47 zł, a faktycznie zapłaciła 124.562,50 zł. Różnica pomiędzy tymi kwotami- 42.574,03 zł- stanowi nienależne świadczenie, które powódka uiściła nie będąc do tego zobowiązaną, zatem bank musi wskazaną kwotę oddać. Inne wyroki w sprawach frankowiczów przeciwko Santander znajdziesz w naszej Bazie Wyroków Frankowiczów

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.