Jak obliczyć WPS – czyli ile frankowicz może odzyskać pozywając bank za kredyt we frankach?

Data:

Istotą każdego postępowania frankowego jest ocena postanowień zawartych w umowie kredytowej, gdy więc sąd uzna, że dany zapis stanowi klauzule niedozwoloną to jest on następnie z umowy eliminowany, bądź cała umowa uznawana jest za nieważną.

Powyższe prowadzi zatem do tego, że po stronie kredytobiorcy powstaje roszczenie o zapłatę, gdyż bank nigdy tak naprawdę nie mógł pobierać świadczeń w oparciu o abuzywne postanowienia z uwagi na brak tytułu prawnego, a to powoduje, że postępowania przeciwko bankom to postępowania o bardzo duże pieniądze. W pozwie przeciwko bankowi obowiązkowo musisz więc wskazać jaką kwotę bank powinien ci zwrócić w przypadku wygranej i właśnie ta kwota stanowić będzie wartość przedmiotu sporu w twojej sprawie frankowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznaczenie wartości przedmiotu sporu konieczne jest w każdej sprawie frankowej, żeby jednak dobrze obliczyć wartość roszczenia względem banku, najpierw ustalić musisz, w oparciu o analizę postanowień zawartych w twojej umowie kredytowej, z jakim żądaniem względem banku możesz i chcesz wystąpisz, w procesie możesz bowiem żądać unieważnienia zawartej umowy kredytowej lub jej odfrankowienia.

Unieważnienie frankowej umowy kredytowej jest obecnie najczęściej stosowanym i polecanym rozwiązaniem, gdyż wówczas nie tylko definitywnie możesz pozbyć się kredytu we frankach, lecz możesz bardzo dużo zyskać, gdyż wartość przedmiotu sporu stanowi wówczas suma wszystkich świadczeń, które na rzecz banku przekazałeś w związku z zawartą umową kredytową. Unieważnienie powoduje bowiem, że umowa kredytowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta, nigdy więc nie musiałeś tak naprawdę świadczyć na jej podstawie, a zatem bank powinien oddać ci wszystkie środki, które na przestrzeni lat od ciebie pobrał.

Co to jest Wartość Przedmiotu Sporu (WPS) w sprawach frankowych ? 

Wartość przedmiotu sporu w takim przypadku stanowi suma wszystkich opłat, które uiściłeś i które do banku przekazałeś, określając więc wartość przedmiotu sporu w przypadku unieważnienia frankowej umowy kredytowej, powinieneś zsumować wszystkie uiszczone do banku raty wraz z odsetkami, prowizję zapłaconą za udzielenie kredytu, składkę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (jeżeli ją opłacałeś) oraz wszystkie inne opłaty, które na przestrzeni okresu wykonywania umowy kredytowej poniosłeś, a więc np. opłaty związane z aneksowaniem umowy kredytowej. W pozwie kierowanym przeciwko bankowi nie zapomnij zgłosić również żądania zapłaty odsetek, pamiętaj jednak, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Wysokość należnych ci odsetek znana będzie dopiero w momencie, gdy bank spełni zasądzone na twoją rzecz świadczenie. Odsetki zwykle liczone są od dnia wniesienia pozwu.

Jak obliczyć WPS w przypadku unieważnienia umowy kredytu we frankach ?

Unieważnienie umowy kredytowej jest najlepszym rozwiązaniem dla ciebie, lecz najgorszym dla banku, musisz więc liczyć się z tym, że bank będzie kwestionował wartość przedmiotu sporu, którą ustaliłeś i będzie robić wszystko by zmniejszyć kwotę przedmiotu sporu. Duże pole manewru daje tutaj upływ terminów przedawnienia, a właściwie termin od którego należy liczyć bieg przedawnienia, gdyż kwestia ta nadal nie jest jednolicie przez sądy rozwiązywana. Według zasad ogólnych, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli zatem przyjmiemy, że umowa od początku była nieważna, to już w momencie jej wykonywania, każde spełnione świadczenie stawało się wymagalne.

Roszczenie banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconego kapitału było wymagalne w momencie przekazania mu do dyspozycji każdej transzy kredytu, biorąc więc pod uwagę, że kredyty frankowe nie są udzielane od ośmiu lat, roszczenia banków już dawno się przedawniły, bo bank ma tylko trzy lata na dochodzenie przysługujących mu żądań. Kredytobiorcy mają natomiast dziesięć lat, a w przypadku niektórych świadczeń sześć lat, na dochodzenie roszczeń, żądania zwrotu środków nadal są więc aktualne po stronie kredytobiorców.

Sądy jednak w niektórych przypadkach przyjmują, że upływ terminu przedawnienia swój bieg rozpoczyna dopiero z momentem uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, dlatego każdej stronie procesu przysługuje roszczenie o zwrot przekazanych świadczeń, przez co określona przez ciebie wartość przedmiotu sporu, a właściwie kwota, którą sąd na twoją rzecz zasądzi, może zostać pomniejszona o wysokość kredytu, którego bank ci udzielił. W przypadku spraw frankowych rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia to okres sporny, jeżeli więc obawiasz się, że sąd tylko częściowo uwzględni twoje roszczenie, możesz obliczyć wartość należnego ci świadczenia z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń banku, wiedz jednak, że określenie w ten sposób wartości przedmiotu sporu, nie będzie mieć wpływu na wysokość opłaty sądowej, którą będziesz musiał od pozwu uiścić. W przypadku roszczeń kierowanych przeciwko bankom maksymalna opłata sądowa wynosi 1 000 złotych i jest stała dla wartości przedmiotu sporu wynoszącego powyżej 20 000 złotych, a jak wiadomo, roszczenia przeciwko bankom opiewają na znacznie wyższe sumy.

Jak obliczyć WPS w przypadku odfrankowienia umowy ?

Jeżeli jednak nie jesteś zainteresowany unieważnieniem zawartej umowy kredytowej, do wniesienia pozwu przekonać cię może jednak fakt, że w postępowaniu sądowym możesz domagać się odfrankowienia umowy, czyli usunięcia z niej postanowień walutowych na podstawie których bank pobierał od ciebie zawyżone kwoty. W takim więc przypadku, wartość przedmiotu sporu stanowi różnica pomiędzy tym co rzeczywiście do banku wpłaciłeś, a tym co wpłacić powinieneś, gdyby bank owych niedozwolonych postanowień nie stosował.

Dla prawidłowego określenia wartości przedmiotu sporu konieczne jest więc pozyskanie z banku informacji o wysokości wszystkich wpłaconych przez ciebie rat, a następnie zestawienie z ratami, które uiszczać powinieneś, gdyby umowa kredytowa nie odnosiła się do waluty obcej. Ustalenie wartości przedmiotu sporu w przypadku odfrankowienia jest więc zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, jeśli zatem nie czujesz się na siłach by samodzielnie takich wyliczeń dokonać, zawsze możesz się zwrócić o pomoc do specjalisty. W takim przypadku konieczne może się również stać powołanie przez sąd biegłego, który obliczy wartość przysługującego ci roszczenia. Jeżeli jednak wyliczenia biegłego nie będą pokrywać się z twoimi, pamiętaj, że zawsze możesz modyfikować swoje roszczenie w trakcie trwania procesu. Okoliczność, że nie możesz jednoznacznie oszacować wartości przedmiotu sporu nie zwalnia cię jednak z obowiązku określenia w pozwie kwoty przedmiotu sporu.

Określając wartość przedmiotu sporu pamiętać również musisz, że roszczenia z frankowych umów kredytowych nie należą do świadczeń powtarzających się, a więc w oparciu o przepisy dotyczące tych świadczeń nie możesz ustalić wartości przedmiotu sporu w sprawie frankowej.

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi bowiem suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Świadczeniami powtarzającymi się są zatem świadczenia oparte na jednolitej podstawie prawnej, o zbliżonej wysokości, spełniane cyklicznie, w określonych odstępach czasowych (np. alimenty, renta, dożywocie, emerytura).

Omawiana reguła dotyczy jednak świadczeń, które mają powtarzać się w przyszłości. Nie są traktowane jako świadczenia powtarzające się w rozumieniu tego przepisu świadczenia za okres poprzedzający wytoczenie powództwa – są to odrębne świadczenia, których wartość przedmiotu sporu stanowi suma poszczególnych świadczeń za cały okres. Dla określenia wartości przedmiotu sporu w pozwie przeciwko bankowi, zastosowania nie znajdą również przepisy na podstawie których ustalana jest wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego.

W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości. Fakt więc, że bank posiada zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości zakupionej ze środków pozyskanych z kredytu frankowego, nie oznacza, że właśnie regulacje o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego znajdą zastosowanie dla określenia wartości przedmiotu sporu w procesie z bankiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kredyty Frankowe w 2024: Sposoby na Unieważnienie Umowy i Odzyskanie Nadpłat

Zmaganie się z kredytami frankowymi stało się dla wielu...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej w Warszawie może wydawać się...

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem za kredyt we frankach w 2024 roku?

Decyzja o podpisaniu ugody z bankiem w kwestii kredytów...

Unieważnienie umowy frankowej – co to oznacza? Jakie skutki niesie?

Kredyty we frankach szwajcarskich, które stały się gorącym tematem...