Jak wykreślić hipotekę po wygranej sprawie frankowej? Wzór wniosku o wydanie listu mazalnego

Data:

Wygranie sprawy frankowej i doprowadzenie do unieważnienia umowy kredytu to najważniejszy cel każdego postępowania. Należy jednak pamiętać, że po wygranej sprawie trzeba dokonać jeszcze dwóch czynności. Pierwszą jest rozliczenie się z bankiem z wypłaconego kredytobiorcom kilkanaście lat wcześniej kapitału. Drugą będzie doprowadzenie do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości i to na opisie tej ostatniej czynności skupimy się w dzisiejszym artykule. Poniżej znajdą Państwo również wzór wniosku o wydanie listu mazalnego.

Wzór listu mazalnego

Wzór wniosku o wydanie listu mazalnego po wygranym sporze frankowym.

Pierwszą czynnością po wygranej sprawie frankowej powinno być skierowanie do Banku wniosku o wydanie listu mazalnego. We wniosku należy umieścić następujące informacje:

 • dane księgi wieczystej,
 • dane dot. wierzyciela hipotecznego
 • podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej (nr umowy kredytowej)
 • informację o wyroku Sądu I i II instancji (najlepiej załączyć kopie wyroków)

We wniosku warto również wnieść o to, aby bank przesyłając list mazalny, przesłał również pełnomocnictwo dla osoby, która go wystawiła. Wówczas Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych nie będzie miał żadnych wątpliwości co do treści dokumentu.

Przy ustalaniu danych dot. wpisów, jakie są umieszczone w księdze wieczystej nieruchomości, przydatna może okazać się rządowa strona internetowa, na której można przeglądać własną księgę wieczystą.

Gdy poznamy już wszystkie wpisy w naszej księdze wieczystej oraz ustalimy powyższe informacje, możemy przystąpić do sporządzania wniosku o wydanie listu mazalnego.

Wypełniony wniosek o wydanie listu mazalnego należy wysłać na adres siedziby Banku. List powinien być wysłany przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Tak, aby kredytobiorca miał dowód na to, że list dotarł do adresata.

Jak wygląda list mazalny w sprawie frankowej?

Po miesiącu Bank powinien przesłać nam odpowiedź wraz z załącznikiem w postaci listu mazalnego. Ważne, aby w liście tym zostały dokładnie określone informacje dot. numeru księgi wieczystej, dane dot. wierzyciela oraz sformułowanie, że wierzyciel wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wskutek wygaśnięcia wierzytelności.

Co zrobić, gdy bank wystawi już list mazalny?

Uzyskanie z banku listu mazalnego to połowa sukcesu. Kredytobiorca ma już bowiem zgodę na wykreślenie hipoteki, co znacznie ułatwi cały proces. Kolejną czynnością będzie wypełnienie i złożenie w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych stosownego wniosku. Wniosek ten jest oznaczony symbolem „KW-WPIS Wniosek o wpis w księdze wieczystej” i jest dostępny w Internecie, gdzie można znaleźć również instrukcję, jak należy go wypełnić.

Wniosek ten podlega opłacie w kwocie 100 zł, którą należy uiścić na rachunek Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych, w którego okręgu zlokalizowana jest nieruchomość. Po złożeniu wniosku pozostaje już tylko czekać na postanowienie z Sądu Rejonowego o wykreśleniu hipoteki (zwykle od ok. 1 do 3 miesięcy).

Podsumowanie

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kończy całe postępowanie frankowe i pozwala Frankowiczom poczuć, że rzeczywiście uwolnili się od swojego kredytu frankowego. Wówczas już nic nie wiąże ich z Bankiem.

WZÓR LISTU MAZALNEGO*:

[miejscowość], dnia ………………. 2023 roku

Wnioskodawca: [imię i nazwisko]

PESEL [numer]

[adres zamieszkania]

[dane dot. Banku oraz adres]

KW: _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ / _

Dotyczy: – nieważnej umowy kredytu hipotecznego numer [numer]

ŻĄDANIE WYSTAWIENIA LISTU MAZALNEGO

W imieniu własnym, z uwagi na nieważność umowy kredytu hipotecznego numer [numer] oraz związane z nią prawomocne zakończenie postępowania sądowego dotyczącego ustalenia nieważności tej umowy, niniejszym żądamy od Banku [nazwa banku] niezwłocznego – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma – sporządzenia i doręczenia na nasz adres oświadczenia spółki Bank [nazwa] Spółka Akcyjna stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej ustanowionej do kwoty [kwota wskazana w hipotece] z księgi wieczystej nr [numer KW]. Wskazana księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w [miejscowość i nazwa sądu].

Jeśli przedmiotowe pismo sporządzone zostanie przez upoważnionego przez Państwa pełnomocnika, prosimy również o przesłanie stosownego pełnomocnictwa dla Państwa pełnomocnika w celu przedłożenia go w Sądzie na potrzeby postępowania wieczystoksięgowego.

UZASADNIENIE

Nieruchomość o numerze księgi wieczystej nr [numer KW] jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w [miejscowość] i stanowi własność wnioskodawców. W dziale IV tej nieruchomości znajdują się wpisy wskazujące, że na rzecz spółki Bank [nazwa] Spółka Akcyjna ustanowione zostało zabezpieczenie hipoteczne w postaci hipoteki umownej kaucyjnej. Podstawą wpisu tej hipoteki było oświadczenie o jej ustanowieniu, które zostało złożone w związku z zawarciem przez wnioskodawców umowy kredytu hipotecznego numer [numer]. Hipoteka ta miała zabezpieczać spłatę kredytu udzielonego na podstawie ww. umowy kredytu, której stroną był Bank [nazwa] S.A.

Na skutek wniesionego przez nas pozwu, w dniu [data] r. Sąd Okręgowy w [miejscowość] w sprawie o sygn. akt [sygnatura] wydał wyrok, którym ustalił nieważność ww. umowy kredytu. Wyrok ten został utrzymany w zakresie nieważności umowy kredytu przez Sąd Apelacyjnego w [miejscowość]. W międzyczasie wnioskodawcy rozliczyli się z Bank [nazwa] S.A. z udostępnionego im kapitału, składając w tym zakresie oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.

Tym samym, brak jest podstaw do dalszego utrzymywania zabezpieczenia hipotecznego dla nieistniejących już wierzytelności. Ponadto, odpadła również podstawa tego zabezpieczenia, gdyż umowa kredytu, będąca przyczyną zabezpieczenia – hipoteki – została uznana za nieważną.

Należy zwrócić uwagę, że hipoteka jako prawo akcesoryjne jest ściśle związana z zabezpieczaną wierzytelnością, a zatem nie może istnieć samodzielnie, tj. bez zabezpieczonej wierzytelności. Zgodnie z art. 94 u.k.w.h. wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki.

Powyższe stanowisko podziela także Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 10 lutego 2012 r. (II CSK 325/11) stwierdził, że „art. 94 u.k.w.h. wyraża zasadę akcesoryjności hipoteki w stosunku do wierzytelności, którą zabezpiecza, w takim zakresie, w jakim hipoteka jest uzależniona od zabezpieczonej wierzytelności. To oznacza, że wygaśnięcie hipoteki na podstawie tego przepisu dotyczy wszystkich przypadków wygaśnięcia wierzytelności niezależnie od przyczyny, czy to na skutek zaspokojenia interesu wierzyciela, czy wygaśnięcia mimo niezaspokojenia. Do wygaśnięcia hipoteki nie jest potrzebny wpis jej wykreślenia w księdze wieczystej, nie ma on bowiem, w przeciwieństwie do ustanowienia hipoteki, charakteru konstytutywnego. W interesie właściciela nieruchomości obciążonej leży jednak to, aby wyłączyć działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieeczystych. Do czasu wykreślenia działa zgodnie z art. 3 ust. 1 u.k.w.h. domniemanie prawne istnienia hipoteki.” Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego przesądza o zasadności niniejszego wniosku.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzednim wezwaniem do wystawienia przez Bank [nazwa banku] listu mazalnego, który wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku [nazwa] Spółka Akcyjna z księgi wieczystej nr [numer KW]. Wzywam do sporządzenia tego oświadczenia i jego doręczenia na nasz adres w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Jeżeli za wystawienie listu mazalnego odpowiedzialny będzie upoważniony przez Państwa pełnomocnik, proszę o przesłanie stosownego pełnomocnictwa dla Państwa pełnomocnika, aby można było je przedłożyć w Sądzie na potrzeby postępowania wieczystoksięgowego.

W przypadku nieuwzględnienia niniejszego wezwania, będę zmuszony podjąć dalsze kroki prawne w celu dochodzenia swoich praw oraz ochrony interesów wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych.

W załącznikach do niniejszego pisma przesyłam kopie wyroków Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego, które potwierdzają nieważność umowy kredytu hipotecznego oraz stanowią podstawę dla wystawienia listu mazalnego.

Z wyrazami szacunku,

[imię i nazwisko] [adres zamieszkania]

Załączniki:

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w [miejscowość], [numer wydziału] Wydział Cywilny z dnia [data] r. sprawa o sygn. akt [sygnatura]
 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w [miejscowość], [numer wydziału] Wydział Cywilny z dnia [data] r. sprawa o sygn. akt [sygnatura]

 

*uwaga każde tego typu pismo powinno być sprawdzone przez adwokata lub radcę prawnego przed wysłaniem do sądu 

FAQ: Wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej

 1. Co to jest hipoteka umowna kaucyjna? Hipoteka umowna kaucyjna to forma zabezpieczenia praw majątkowych wierzyciela, ustanawiana na rzecz nieruchomości dłużnika. Jest ściśle związana z zabezpieczaną wierzytelnością i nie może istnieć samodzielnie.
 2. Kiedy można ubiegać się o wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej? Można ubiegać się o wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej, gdy wierzytelność, którą zabezpiecza, wygaśnie (np. zostanie spłacona) lub gdy umowa kredytu, będąca podstawą zabezpieczenia, zostanie uznana za nieważną przez sąd.
 3. Jakie są kroki do wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej? Aby wykreślić hipotekę umowną kaucyjną, należy najpierw wystosować wezwanie do banku z prośbą o wystawienie listu mazalnego. Jeżeli bank nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki w określonym terminie, można podjąć dalsze kroki prawne.
 4. Jakie dokumenty są potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej? Do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej potrzebne są następujące dokumenty:
 • wezwanie do banku z prośbą o wystawienie listu mazalnego,
 • dowód spłaty kredytu lub prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nieważność umowy kredytu,
 • ewentualne pełnomocnictwo dla pełnomocnika banku.
 1. Jakie są konsekwencje wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej? Wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej skutkuje usunięciem zabezpieczenia hipotecznego z księgi wieczystej nieruchomości, co oznacza, że bank traci prawo do egzekucji długu z tej nieruchomości.
 2. Czy wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej jest równoznaczne z wygaśnięciem wierzytelności? Nie, wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej ma na celu jedynie wyłączenie działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza, że hipoteka przestaje istnieć również w księdze wieczystej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Koszty kredytu konsumenckiego: Wyrok TSUE wpłynie na umowy pożyczek

Wczoraj zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w...

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych gwałtownie rośnie

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w Polsce...

Sankcja kredytu darmowego – ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców

Wprowadzenie sankcji kredytu darmowego było odpowiedzią ustawodawcy na potrzebę...

Co dalej z WIBOR i co dalej z ratami kredytów?

Obecne oczekiwania dotyczące polityki monetarnej w Polsce wskazują na...