Frankowicze Deutsche Bank wygrywają – wyroki i aktualne orzecznictwo.

Data:

Deutsche Bank jeszcze kilka lat temu był postrzegany jako niełatwy przeciwnik w sporach na tle umów kredytów frankowych. Umowy kredytów denominowanych kursem CHF uchodziły za jedne z trudniejszych do zakwestionowania w sądzie i nie każda kancelaria prawna chciała podjąć się obsługi takiej sprawy. Z biegiem czasu szala zwycięstwa przechyliła się zdecydowanie na korzyść Frankowiczów.

Sędziowie zapoznali się już ze specyfiką umów kredytowych tego banku i doskonale zdają sobie sprawę, że zawierają one niedozwolone klauzule umowne odnoszące się do mechanizmu denominacji, co potwierdziła decyzja UOKiK z 31.12.2018 r., na mocy której zostały one wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Zmiana w orzekaniu w sprawach przeciwko Deutsche Bank jest bardzo widoczna. Od pewnego czasu zapadają niemal wyłącznie korzystne dla Frankowiczów wyroki, przy czym najczęściej są to unieważnienia umów kredytowych.

Poniżej omówienie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową Deutsche Banku w 2 lata, co jest rekordowym wynikiem w skali kraju i potwierdza, że Frankowicze są w doskonałej sytuacji jeżeli chodzi o sprawy z Deutsche Bank. Kredytobiorcę reprezentowała w sądach I i II instancji Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie umowy Deutsche Bank w 2 lata

Przedmiotem postępowania była umowa hipotecznego kredytu denominowanego do CHF zawarta w roku 2008 z Deutsche Bank. Kwota kredytu opiewała na 300 tys. złotych. Po 11 latach regularnej spłaty rat i wpłaty tytułem kredytu łącznie 210 tys. złotych, według banku aktualne saldo zadłużenia kredytobiorcy wynosiło jeszcze 352 tys. zł po przeliczeniu według kursu średniego NBP. Unaocznia to skalę wadliwości mechanizmu przeliczeniowego. W związku z zastosowanym przez bank nieuczciwym sposobem ustalania salda zadłużenia oraz wysokości raty kredytobiorca zdecydował się wnieść przeciwko bankowi pozew domagając się w pierwszej kolejności unieważnienia umowy, a jako roszczenie ewentualne żądając wyeliminowania z umowy wadliwych klauzul (odfrankowienie) oraz zwrotu nadpłaty.

Postępowanie w I instancji zakończone korzystnym wyrokiem po 18 miesiącach

Pozew przeciwko Deutsche Bank został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. Strona powodowa argumentowała w nim, że umowa kredytowa była wadliwa, gdyż nie zawierała kursu po jakim przeliczono środki z CHF na PLN przy wypłacie kredytu, ani też nie określała precyzyjnie kwoty kredytu w walucie krajowej. Wadliwy mechanizm przeliczeniowy powodował, że kwota zobowiązania nie była równa sumie udostępnionego kapitału. Umowa została podpisana według narzuconego przez bank wzorca, nie podlegającego negocjacjom. Pomimo iż kredytobiorca miał obawy co do zastosowanego mechanizmu przeliczeniowego, pracownik banku zapewniał go w trakcie podpisywania umowy, że klauzule te nie wpłyną na kwotę kredytu.

Rozpoznający sprawę Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że strony nie porozumiały się co do faktycznej kwoty kredytu. W umowie określono nominalną sumę kredytu na 117.410 CHF, która nie została jednak udostępniona kredytobiorcy, gdyż na jego rachunek przelano kwotę w złotówkach, będącą wynikiem przeliczenia po ustalonym przez bank kursie kupna CHF. Dodatkowo, kwota oddana do dyspozycji kredytobiorcy o ponad 12 tys. przewyższała wysokość środków, na jakie strony pierwotnie umówiły się. Brak konsensusu stron co do kwoty kredytu stanowi istotną wadę umowy, wynikającą z naruszenia art. 69 ustawy Prawo bankowe.

W związku z powyższym, sąd uznał za konieczne stwierdzenie, że umowa kredytowa jest nieważna. W dniu 22 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II C 2006/20, na mocy którego uznał umowę Deutsche Bank za nieważną w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok I instancji zapadł po 1 rozprawie, w trakcie której sąd przesłuchał powoda na okoliczności zawarcia kredytu. Jako nieistotny dla rozstrzygnięcia sąd oddalił wniosek dowodowy z zeznań świadków oraz pominął wniosek o dopuszczenie opinii biegłego z zakresu rachunkowości. Powyższe działania sądu znacznie skróciły czas oczekiwania na wyrok.

Prawomocny wyrok utrzymujący nieważność umowy Deutsche Bank w 5 miesięcy

Zgodnie z przewidywaniami bazującymi na strategii banków polegającej na maksymalnym odkładaniu w czasie momentu wydania prawomocnego wyroku, Deutsche Bank wniósł do Sądu Apelacyjnego w Warszawie apelację od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.04.2021 r. Sprawa toczyła się tym razem pod sygnaturą akt V ACa 484/21 i zakończyła ekspresowym wyrokiem wydanym w dniu 4 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Deutsche Banku i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Postępowanie w II instancji trwało zaledwie 5 miesięcy, a w międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, w trakcie której sąd pouczył powoda na temat konsekwencji wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej. Sąd pominął wniosek dowodowy w zakresie zeznań świadków, gdyż nie brali oni udziału w procesie zawierania umowy w jej pierwotnym brzmieniu. Apelujący bank podnosił przed sądem szereg argumentów, które miałyby wpłynąć na zmianę stanowiska sądu, jednak często rozmijały się one z prawdą. Przykładowo, bank twierdził, że kredytobiorca miał od początku możliwość spłaty zadłużenia bezpośrednio w CHF. Co więcej, bank utrzymywał że dopełnił obowiązku informacyjnego względem kredytobiorcy, a umowa była wynikiem indywidualnych uzgodnień.

Zobacz: Czy każdy kredyty we frankach można unieważnić – Sztuczna Inteligencja Sprawdzi Twoją umowę

Sąd Apelacyjny nie dał wiary argumentacji banku i w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji w zakresie sprzeczności umowy kredytowej z art. 69 ustawy Prawo bankowe. Zdaniem sądu, umowa nie określała precyzyjnie kwoty kredytu, gdyż została ona błędnie oznaczona w CHF a nie w PLN, jako walucie w której nastąpiła wypłata. Ponadto sąd uznał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia odnoszące się do głównych świadczeń stron, dlatego po ich wyeliminowaniu umowa nie może być kontynuowana. Sąd Apelacyjny uznał za najlepsze rozwiązanie utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który ustalił nieważność umowy kredytowej Deutsche Bank.

W wyniku prawomocnego korzystnego rozstrzygnięcia kredytobiorca będzie musiał rozliczyć się z bankiem tylko z brakującej kwoty kapitału (kilkadziesiąt tysięcy złotych) bez odsetek. Pokazuje to wyraźnie skalę korzyści z wyroku unieważniającego umowę, gdyż wedle banku kredytobiorca miałby jeszcze do oddania 352 tys. złotych. Wyrok ten uprawnia też kredytobiorcę do wnioskowania o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości. Tak więc prawomocna wygrana z Deutsche Bank w sądzie rozwiązuje sytuację kredytobiorcy w relacjach z bankiem na wszystkich płaszczyznach. Warto wspomnieć, że korzystne wyroki w sprawach przeciwko Deutsche Bank zapadają coraz częściej, dotyczy to także wyroków prawomocnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kredyty Frankowe w 2024: Sposoby na Unieważnienie Umowy i Odzyskanie Nadpłat

Zmaganie się z kredytami frankowymi stało się dla wielu...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej w Warszawie może wydawać się...

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem za kredyt we frankach w 2024 roku?

Decyzja o podpisaniu ugody z bankiem w kwestii kredytów...

Unieważnienie umowy frankowej – co to oznacza? Jakie skutki niesie?

Kredyty we frankach szwajcarskich, które stały się gorącym tematem...