Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I ACa 86/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Warszawie – I ACa 86/19
SA zmienił wyrok I instancji i zasądził kredytobiorcom całość wpłaconych środków (ponad 300 tys PLN) + odsetki w okresie 2006-2017, którzy pierwotnie wnieśli o odfrankowienie, a następnie rozszerzyli powództwo o stwierdzenie nieważności umowy z żądaniem zapłaty w postaci nienależnego świadczenia z art 410 kc.

SA uznał, że:
– umowa nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem
– waloryzacja jest dopuszczalna
– w umowie są klauzule abuzywne (własne kursy do przeliczeń), które naruszają dobre obyczaje i rażąco naruszają interesy kredytobiorców
– ww. klauzule wpływają na główne świadczenie stron, a wobec tego oraz w związku ze stanowczym oświadczeniem kredytobiorców, że żądają nieważności umowy SA w myśl wyroku TSUE C-260/18 uznał umowę za NIEWAŻNĄ w całości.