0
0 Comments

Czy waszym zdaniem taki wzór jest do zaakcepotowania? Nie ma w nim żadnych niejasności. Oczywiście obsługa prawna w zakresie procesu frankowego

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wyłącznego prowadzenia i

zastępowania Zleceniodawcy w sprawie o zapłatę z umowy kredytu zawartej w dniu

………………………… z bankiem ………………………. nr umowy: …………………………………………

2. Zlecenie obejmuje profesjonalne zastępstwo procesowe (radcowskie) w sprawie o

zapłatę przeciwko bankowi w postępowaniu przed sądem I i II instancji, w tym

zwłaszcza przygotowanie powództwa cywilnego o zapłatę, przygotowywanie

dalszych pism procesowych w toku prowadzonego postępowania, w tym zwłaszcza

repliki na odpowiedź na pozew banku, udział we wszystkich rozprawach

wyznaczonych przez sąd prowadzący postępowanie oraz inne czynności wynikające z

wykonywania zastępstwa w tej sprawie, posiadające oparcie w obowiązujących

przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

1. Za prowadzenie sprawy, o której mowa w § 1, Zleceniobiorcy przysługuje honorarium

płatne w następujący sposób i we wskazanych poniżej kwotach:

a/ honorarium wstępne w wysokości 4.000,00 zł netto, powiększone o podatek od

towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie to płatne jest

w 4 równych ratach, pierwsza terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

kolejne w co miesiąc, na podstawie dostarczanych elektronicznie przez Zleceniobiorcę

faktur VAT na rachunek w nich wskazany, do których wystawienia Zleceniodawca

niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę;

2

b/ honorarium za reprezentację w postępowaniu przed sądem II instancji, w tym

sporządzenie apelacji lub odpowiedzi na apelację, w wysokości 3.000,00 zł netto,

powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wynagrodzenie to płatne jest w terminie 7 dni od dnia odebrania wyroku z pisemnym

uzasadnieniem, na podstawie dostarczonej elektronicznie przez Zleceniobiorcę

faktury VAT na rachunek w niej wskazany, do której wystawienia Zleceniodawca

niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę;

c/ honorarium prowizyjne od sukcesu (success fee) w wysokości 15% netto wartości

zasądzonego świadczenia w wyniku wytoczonego powództwa o zapłatę, naliczanego

zarówno od sumy zasądzonej od Banku na rzecz Zleceniodawcy jak również od sumy,

o którą nastąpiło zmniejszenie kredytu Zleceniodawcy na przyszłość, ze względu na

dalszą spłatę kredytu po korzystniejszych dla Zleceniodawcy warunkach niżeli

dotychczasowej indeksacji opartej o kurs ustalany przez Bank po myśli zapisów

dotychczas obowiązującej umowy kredytowej.

2. Wszelkie koszty techniczne wynikłe z prowadzenia tej sprawy nie stanowiące

wynagrodzenia Zleceniobiorcy, w tym zwłaszcza opłaty sądowe, opłaty skarbowe, ew.

zaliczki sądowe w toku prowadzonego postępowania na czynności sądowe, a także

inne nieprzewidziane koszty techniczne nie stanowiące w/w honorarium

Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest ponieść w terminie wyznaczonym,

wskazanym mu przez Zleceniobiorcę.

3. Zleceniobiorca za każdą rozprawę będzie obciążał Zleceniodawcę zryczałtowaną

kwotą 300,00 zł netto.

4. W przypadku zasądzenia kosztów zastępstwa radcowskiego wynikłego z

prowadzenia tej sprawy w postępowaniu sądowym przez sąd prowadzący

postępowanie, przypadają one Zleceniobiorcy w całości.

§ 3

W razie wygranej środki zostaną przelane bezpośrednio na rachunek Zleceniodawcy, a to:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wówczas w terminie 7 dni Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy jego wynagrodzenie na

podstawie otrzymanej faktury VAT oraz poinformuje go niezwłocznie o fakcie otrzymania

środków z banku.

§ 4

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.

2. Strony obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich postanowień wynikłych

z niniejszej umowy, w tym zwłaszcza wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy,

danych wrażliwych Zleceniodawcy oraz całego przebiegu postępowania, pod rygorem

skutków prawnych.

3. Zleceniobiorca obowiązany jest wykonywać swoje obowiązki zastępcy procesowego z

należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki wiążącymi radcę prawnego i w

sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

4. Do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z niniejszą umową właściwy jest

sąd miejsca zamieszkania Zleceniobiorcy.

3

5. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

6. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kobi Answered question 13 marca 2021