Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

I C 1288/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

W dniu 16.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, I C 1288/16):
a) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank S.A. jest nieważna;
b) zasądził na rzecz powoda kwoty ok. 180 tys. PLN i ok. 38 tys. CHF z odsetkami za opóźnienie od czasu wezwania przedsądowego;
c) zasądził koszty procesu na rzecz powoda.

Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na:
– brak określenia kwoty świadczenia oraz precyzyjnych i obiektywnych zasad jej ustalenia,
– sprzeczność z art. 69 prawa bankowego, gdyż wskutek indeksacji kwoty kredytu, kredytobiorca był zobowiązany do zwrotu kwoty innej, niż udzielona mu przez Bank,
– abuzywność klauzul indeksacyjnych, gdyż umowa nie zostałaby bez nich zawarta, a więc ich wyeliminowanie prowadzi do jej upadku.

Zdaniem Sądu, ustalenie nieważności umowy powoduje, że strony mogą domagać się zwrotu tego co świadczyły. Zgodnie z przyjętą przez Sąd teorią dwóch kondykcji, każda ze stron ma prawo do swojego roszczenia, a Sąd nie może z urzędu oceniać, która ze stron się finalnie wzbogaciła.