Zwycięstwo: FRANKOWICZA

XXV C 126/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny


Opis Sprawy:

W dniu 21 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda) w sprawie o sygn. akt XXV C 126/19 ustalił, że umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 21 kwietnia 2008 r. jest nieważna.
Sąd oddalił roszczenie o zapłatę. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot całości kosztów sądowych.
Sąd uznał klauzule indeksacyjne za nieważne, bowiem przyznawały Bankowi prawo do ustalania kursu waluty zarówno przy wypłacie jaki spłacie kredytu w sposób arbitralny i jednostronny. Sąd uznał takie zapisy za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego. Sąd wskazał na naruszenie 58 § 2 k.c w zw. z art. 3531 k.c.
Sąd oddalił roszczenie o zapłatę stosując teorię salda.