Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO S.A

I ACa 677/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku


Opis Sprawy:

Pekao S.A. (umowa k. denominowanego z Bankiem BPH S.A. w Krakowie w 2005) Bank pozwał i przegrał. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrok z 30.12.2019 r., sygn. akt: I ACa 677/19. SSA Małgorzata Zwierzyńska, SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska.

  • Sąd Apelacyjny oparł się o pogląd wyrażony ostatnio przez Sąd Najwyższy z dnia 29 października 2019 roku wydany w sprawie o sygn. akt IV CSK 309/18 uznając iż wpisanie do umowy kwoty kredytu w CHF było kamuflażem rzeczywistej treści umowy, która od początku miała być umową kredytu złotowego.
  • Sąd Apelacyjny wskazał, iż nawet we wnioskach kredytowych strony od początku wskazywały na pewną kwotę złotych, a nie CHF.
  • Zgodnie z wytycznymi zawartymi we wskazanym powyżej wyroku Sądu Najwyższego, Sąd doszedł do wniosku, iż umowa łącząca strony jest kredytem złotowym i tak od samego początku powinna być wykonywana według stawki LIBOR. Żadna ze stron od samego początku nie mogła żądać od drugiej strony jakiejkolwiek kwoty w CHF lub dokonywać przeliczeń do CHF kwoty kredytu. Wypowiedzenie umowy kredytu przez Bank było bezskuteczne.

Wyrok I instancji:
Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt: XV C 1140/17.