Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Bankowi Ochrony Środowiska

XXV C 84/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

 2 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie  (XXV C 84/18, SSR del. Anna Zalewska)
Bankowi Ochrony Środowiska unieważnienie umowy kredytu denominowanego z sierpnia 2008 r.  i zasądził na rzecz powodów dochodzoną kwotę ponad 37 tys. zł z odsetkami za opóźnienie od 21 listopada 2017 r. do dnia zapłaty.
Żądana przez kredytobiorców kwota stanowiła nadwyżkę kwot zapłaconych przez kredytobiorców ponad kwotę otrzymanego kredytu.

Sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule mają charakter abuzywny, a po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy w mocy, gdyż nie byłoby to zgodne z wolą stron, a ponadto umowa w takim kształcie byłaby wewnętrznie sprzeczna i sprzeczna z zasadami ekonomii.
W odniesieniu do kwestii roszczenia o zapłatę, Sąd zasądził w całości kwotę o którą wnosili powodowie, ale zaznaczył, że nie wyczerpuje to w całości możliwych roszczeń strony powodowej.