Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Banku BPH S.A

VI C 793/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia


Opis Sprawy:

05.03.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 793/19, SSR Łukasz Mrozek) zasądził  od Banku BPH S.A. kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając w całości bank kosztami procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, powołując się zarówno na niedochowanie przez bank obowiązków informacyjnych, jak i na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Sprawa dotyczyła umowy dawnego GE Money Bank S.A. z 2006 r.