Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Ing Bank

II C 650/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okregowy Katowice


Opis Sprawy:

W dniu 27.02.2020 Sąd Okręgowy w Katowicach  sygn. akt II C 650/18 uwzględnił w całości powództwo kredytobiorców przeciwko bankowi ING i uznał, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest w całości nieważna, zasądzając na rzecz kredytobiorców kwotę 191.931,80 zł.

Sąd podzielił stanowisko kredytobiorców, że zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe odwołujące się do kursu CHF zawartego w tabelach bankowych stanowią klauzule abuzywne i powinny zostać usunięte z umowy. W ocenie Sądu po wyeliminowaniu z umowy klauzul abuzywnych umowa nie może dalej funkcjonować jako kredyt złotowy oparty o Libor, gdyż byłoby niezgodne z wolą stron, które nie zamierzały zawrzeć takiej umowy. Brak jest jednocześnie przepisów dyspozytywnych, które mogłyby zastąpić klauzule niedozwolone. W szczególności za takim przepisem nie jest art. 41 Prawa wekslowego a art. 385 KC wszedł w życie już po zawarciu umowy.

Sąd stwierdził nieważność całej umowy, gdyż uznał, że jest to korzystne dla konsumenta, zwłaszcza że spłacona kwota przekroczyła już kwotę wypłaconego kredytu. Sąd zastosował jednocześnie teorię dwóch kondykcji i zasądził całą żądaną przez kredytobiorców kwotę nie biorąc pod uwagę z urzędu kwoty wypłaconego kredytu.