Zwycięstwo: BANKU

PKO S.A

I ACa 272/19

Rodzaj wyroku: Prawomocny

SĄD Apelacyjny we Wrocławiu


Opis Sprawy:

Po rozpoznaniu z powództwa PKO S.A o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku SO w Świdnicy z 17.12.18r
sygn. IC2198/17 – Oddała apelację

SA uważa, że wyrok TSUE daje podstawy do ZASTĘPOWANIA KLAUZUL ABUZYWNYCH, INNYMI KLAUZULAMI, wynikającymi z systemu prawnego, które nie są dla konsumenta krzywdzące, i tak sąd ocenia kurs średni NBP.

Analiza umowy nie pozostawia wątpliwości, że w momencie wypowiedzenia pozwani nie spłacali kredytu i taką sytuacje przewidziano w umowie