mBank – prawomocne unieważnienie umowy
Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 29.01.2020 r., sygn. akt I ACa 67/19.

Apelacja kredytobiorcy została uwzględniona