Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

III Ca 574/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Opis Sprawy:

Umowa nieważna
Prawomocny wyrok
PKO BP – Własny Kąt Hipoteczny (k. denominowany/2006).

Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrok z 30.10.2019 r., sygn. akt III Ca 574/19. SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Bożena Mathea , SR del. Małgorzata Licbarska (spr.).

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy ( SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Bożena Mathea , SR del. Małgorzata Licbarska (spr.) – wyrokiem z dnia 30.10.2019 r. ( sygn. akt: III Ca 574/19 ) oddalił apelację PKO BP S.A. w całości od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni ( SSR Tadeusz Kotuk ) z dnia 4.06.2019 r. ( sygn. akt: I C 520/18 ), w którym Sąd zasądził kwotę 51526 PLN od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorcy i zasądził zwrot kosztów procesu i unieważnił umowę kredytu denominowanego „ Własny Kąt „ PKO BP z 2006 r. – w całości.
Zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku, w umowie istnieją klauzule abuzywne, a po ich usunięciu nie jest możliwe zgodnie z orzecznictwem TSUE , w tym wyrokiem z dnia 3.10.2019 r. C-260/18 w sprawie Dziubak, jej uzupełnianie – umowa nie może być dalej wykonywana – umowa jest nieważna w całości.