Jak frankowicze z GETIN BANK mogą złożyć pozew za kredyt we frankach?

Data:

Od momentu połączenia Getin Bank z Noble Bankiem, co dało nam obecny Getin Noble Bank, bank ten wręcz systematycznie boryka się z różnego rodzaju kontrowersjami, co skutkowało już kilkukrotnym nałożeniem kary przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie niedozwolonych praktyk wobec klientów oraz wprowadzanie ich w błąd.

Dlaczego umowy frankowe Getin Bank można unieważnić

Nie dziwi więc, że bank ten również oferował kredyty we frankach szwajcarskich i że umowy te, tak jak w przypadku innych banków, także zawierały niedozwolone postanowienia. Konsekwencją powyższego jest więc fakt, że klienci Getin Noble Bank mogą go pozwać i uwolnić się od niekorzystnej umowy kredytu, żeby jednak wygrana z bankiem była możliwa, najpierw musisz przeanalizować zawartą umowę celem zidentyfikowania owych niedozwolonych postanowień i wysunięcia odpowiednich roszczeń.

Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich mają to do siebie, że niezależnie do tego z jakim bankiem zawarłeś umowę kredytu frankowego, wszystkie banki w podobny sposób konstruowały postanowienia umowne, odnalezienie w umowie niedozwolonych postanowień na których oprzesz powództwo nie jest więc skomplikowane.

W przypadku umowy Getin Bank za abuzywny uznaje się na przykład zapis dotyczący wypłaty kredytu, który w umowie został skonstruowany w następujący sposób: „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków.” Kredyt we frankach oferowany przez Getin Bank był więc klasycznym kredytem indeksowanym, a wskazany zapis dlatego należy uznać za niedozwolony, gdyż nie określa w jaki sposób i według jakich zasad bank będzie ustalać kurs kupna waluty, a od którego przecież zależała wysokość twojego zobowiązania.

Takie praktyki są więc sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszają interes każdego posiadacza kredytu we frankach szwajcarskich. Na tym nieprawidłowości w umowach odnoszących się do franka szwajcarskiego jednak się nie kończą, gdyż w analogiczny sposób uregulowana została kwestia spłaty kredytu. W umowach Getin Bank znaleźć bowiem można zapis, który brzmi: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF- po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

Wskazane postanowienia umowne są więc typowymi klauzulami abuzywnymi, które obecnie nie tylko są eliminowane przez sądy z umów o kredyt we frankach szwajcarskich, lecz zgodnie z najnowszym orzecznictwem, prowadzą do stwierdzenia nieważności całej umowy kredytowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wprowadzając do treści umowy kredytowej owe postanowienia umowne, Getin Bank wykorzystał swą silniejszą względem kredytobiorcy pozycję, zabezpieczając w ten sposób swoje interesy. Praktyki banku zgodnie są więc oceniane jako naganne i z tego właśnie powodu kredytobiorcy mogą skutecznie dochodzić swoich praw w sądach.

Sprawy z bankami łatwiejsze do wygrania dzięki wyrokowi TSUE

Przez ostatnie kilka miesięcy zapadło wiele korzystnych dla kredytobiorców wyroków, w tym również przeciwko Getin Noble Bank, i nie sposób nie zauważyć jak wielki wpływ na orzecznictwo rodzimych sądów wywarło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE wydane w październiku 2019 r., w pierwszej polskiej sprawie frankowej, która stała się przedmiotem rozważań Trybunału. W wydanym wyroku Trybunał uznał bowiem, że sąd powinien stwierdzić nieważność umowy o kredyt indeksowany, gdy oceni dane postanowienia umowne za niezgodne z prawem i gdy za takim rozstrzygnięciem opowiada się kredytobiorca, gdyż klauzule indeksacyjne zawarte w umowie określają główne świadczenia stron i po ich wyeliminowaniu umowa nie może być dalej wykonywana, ponieważ jest nieważna.

Wyrok Trybunału okazał się więc przełomowy dla wielu frankowiczów, którzy od lat toczą boje z bankami, gdyż nagle sądy przestały się bać stwierdzać nieważność umowy o kredyt we frankach szwajcarskich i przestały szukać rozwiązań pośrednich, jeśli tylko żądanie unieważnienia w procesie zostało zgłoszone.

 

Co daje unieważnienie kredytu frankowego w Getin Bank

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu powoduje, że taka umowa traktowana jest jak nigdy nie zawarta, a  więc zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego. Jeśli więc umowa nigdy tak naprawdę nie była zawarta, to żadna ze stron nigdy też nie powinna świadczyć na podstawie owej nieważnej umowy, a zatem nieważność umowy powoduje, że bank oddać musi wszystkie pobrane raty wraz z odsetkami, prowizję za udzielnie kredytu, składkę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz wszelkie inne opłaty, które w związku z zawarciem umowy kredytu poniosłeś.

Po twojej stronie powstanie natomiast obowiązek zwrotu równowartości otrzymanego kapitału, po potrąceniu wzajemnych świadczeń może się więc okazać, że do banku już nic oddać nie będziesz musiał lub że będzie to niewielka kwota. Może się również okazać, że sąd uzna iż doszło do przedawnienia roszczeń, a z uwagi na fakt, że okres przedawnienia dla banku jest znacznie krótszy niż dla ciebie, to bank będzie zobowiązany do świadczenia na twoją rzecz, a ty żadnych środków nie będziesz już musiał oddawać.

Nieważność umowy niesie ze sobą również ten skutek, że upada zabezpieczenie hipoteczne ustanowione na twojej nieruchomości na rzecz banku, po unieważnieniu nie tylko więc pozbywasz się całego zobowiązania i umowy kredytu, lecz również hipoteki, jest więc tak jak gdyby nigdy taka umowa kredytowa nie została zawarta.

Korzystne wyroki frankowiczów Getin Bank

Nieważność umowy o kredyt we frankach Getin Bank stwierdził niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym w dniu 7 stycznia 2020 r., sygn. akt XXV C 2157/17. W uzasadnieniu do zajętego stanowiska przeczytać możemy, iż Sąd uznał, że w oparciu o klauzulę zawartą w umowie kredytowej nie można przyjąć, że zakwestionowane przez kredytobiorców postanowienia umowne dotyczące sposobu indeksacji zostały z nimi indywidualnie uzgodnione. W przedmiotowej sprawie bezsprzecznie wykazano, że zapisy umowy kredytu stworzone zostały w oparciu o wzorzec umowny, który został kredytobiorcy przedstawiony dopiero podczas podpisywania umowy, a ponadto, zgodnie z praktyką banku pozwanego, zapisy tego typu umów nie podlegały indywidualnym ustaleniom z klientem. Powodowie nie mieli zatem żadnego rzeczywistego wpływu na brzmienie i konkretną treść warunków umowy, łączącej ich z bankiem.

Kredytobiorcom nie zostały ponadto wyjaśnione ryzyka związane z kredytem we frankach szwajcarskich, a wręcz przeciwnie, przedstawiono jedynie korzyści zaciągnięcia tego rodzaju zobowiązania, jak również nie zostali odpowiednio poinformowani o skutkach wahań kursu, które są wpisane w mechanizm indeksowania kredytu do waluty obcej.

Wobec powyższego Sąd uznał, że zakwestionowane przez kredytobiorców postanowienia umowne dotyczące indeksowania kredytu nie zostały sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, co, mimo że określają one główne świadczenie stron, pozwala na ocenę ich abuzywności. W ocenie Sądu, postanowienia umowne dotyczące indeksowania kredytu oraz postanowienia ustalające mechanizm jego stosowania (postanowienia dotyczące sposobu ustalania kursów walutowych) naruszają w sposób rażący interesy powodów oraz sprzeczne są z dobrymi obyczajami.

Zdaniem Sądu, pomiędzy stronami przedmiotowej umowy o kredyt we frankach zakłócona została w sposób rażący równowaga kontraktowa, jak też dobre obyczaje. Zawarte w umowie postanowienia pozwalały bowiem na jednostronne kształtowanie przez bank sytuacji konsumenta w zakresie wysokości jego zobowiązania, ponieważ to bank ustalał według swoich zasad sposób ustalania kursów, wedle którego ustalana była kwoty kredytu do zwrotu, a także ustalał kursy waluty, wedle których ustalana była wysokość spłaty raty odsetkowej.

W świetle powyższych rozważań, Sąd uznał, że po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych treść stosunku prawnego nie pozwala na przyjęcie, że strony zawarły ważną umowę kredytu. Sąd stwierdził zatem nieważność umowy, czego skutkiem było uznanie, że spełnione przez kredytobiorców świadczenia nie miały oparcia w łączącej strony umowie.

W wyroku z dnia 6 lutego 2020 r., sygn. akt XXV C 1046/17, także Sąd Okręgowy w Warszawie, również orzekł o nieważności umowy kredytu frankowego Getin Bank z tego powodu, że zawarte w umowie postanowienia określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu podlegającego spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, tym samym więc nie wiążą powódki. Powyższe doprowadziło zatem do nieważności spornej umowy, gdyż zakwestionowane postanowienia określają główne świadczenia stron i bez nich nie sposób wykonywać umowę o kredyt we frankach. W wydanym orzeczeniu Sąd zwrócił uwagę na wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE, który orzekł, że klauzule dotyczące ryzyka kursowego (dot. wyznaczania kursów) określają główny przedmiot umowy kredytu, w związku z czym obiektywna możliwość utrzymania obowiązywania przedmiotowej umowy kredytu z pominięciem owych klauzul nie wydaje się zatem możliwe z prawnego punktu widzenia. Sąd uznał, że postanowienia analizowanej umowy odnoszące się do mechanizmu indeksacji dotyczyło głównego przedmiotu umowy – miały bezpośredni wpływ na ukształtowanie głównego świadczenia stron-zobowiązania kredytobiorcy. Usunięcie zatem postanowień określających główne świadczenia stron – podobnie jak postanowienia określającego niektóre z essentialia negotii – musi oznaczać brak konsensu co do zawarcia umowy w ogóle. Usunięcie tych postanowień usuwałoby bowiem w całości ryzyko walutowe – wymiany walutowej stanowiące istotę łączącego strony stosunku prawnego w powiązaniu z zasadami ustalania oprocentowania stawką referencyjną LIBOR 3M właściwą wedle woli stron wyrażonej tak w umowie jak i w regulaminie dla kredytów w których zobowiązanie kredytobiorcy wyrażone jest w CHF. To zaś oznacza, że na skutek kontroli abuzywności postanowień sporną umowę należy uznać za nieważną.

Czy zawsze trzeba pozwać bank gdy mamy kredyt we frankach

Gdy już wiesz jakie rozwiązania i postanowienia stosował Getin Noble Bank w umowach o kredyt we frankach i jak owe zapisy zidentyfikować oraz jakie roszczenia przysługują ci względem banku, dlatego, że w twojej umowie również znalazły się niedozwolone postanowienia umowne, nie pozostaje ci nic innego jak pozwać Getin Bank. Wystąpienie na drogą sądową przeciwko bankowi jest obecnie najskuteczniejszym i praktycznie jedynym sposobem, by nie tylko uwolnić się od niekorzystnej umowy kredytu, lecz również by odzyskać to co bank na przestrzeni lat pobrał od ciebie, wykorzystując niedozwolone postanowienia zawarte w umowie. Postępowanie przeciwko bankowi zainicjujesz składając do sądu pozew w którym wskazywać będziesz na nieważność umowy, jeśli jednak nie czujesz się na siłach by samodzielnie przygotować pismo do sądu, gdyż poza licznymi warunkami formalnymi, pozew musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne dochodzonych żądań, a w sprawach kredytów frankowych są one zwykle bardzo skomplikowane, nie wahaj się skorzystać z usług kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu tego rodzaju postępowań, gdyż przegrana w procesie będzie oznaczać, że kredyt we frankach nadal będzie cię wiązać i nadal będziesz zobowiązany do świadczenia na podstawie zawartej umowy.

Ile kosztuje pozwanie Getin Bank w związku z kredytem frankowym

W opinii wielu kredytobiorców pozwanie banku nieodłącznie wiąże się z dużymi kosztami, co powoduje, że nigdy nie decydują się na taki krok i nie kwestionują w sądzie kredytu we frankach szwajcarskich, w rzeczywistości jednakże, koszty są mniejsze niż początkowo się mogło wydawać. W pierwszej kolejności uiścić należy opłatę od pozwu, która zależy od wysokości dochodzonego roszczenia, jednakże w zakresie postępowań przeciwko bankom ustawodawca wprowadził pewien wyjątek. Zgodnie bowiem z regulacjami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych. Zgodnie zatem z powyższym, opłata od pozwu w sprawie stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego, nigdy nie będzie wynosić więcej niż 1 000 złotych. Koszty prowadzenia procesu przeciwko bankowi oczywiście wzrosną, gdy zdecydujesz się korzystać z usług prawnika w postępowaniu, wiedz jednak, że z prawnikiem możesz umówić się na sposób płatności, który będzie ci odpowiadać, żeby więc wszcząć proces wcale nie musisz posiadać dużego zaplecza finansowego by z góry pokryć wszystkie wydatki związane z procesem.

Do którego sądu złożyć pozew przeciwko Getin Bank

Zasadą jest, że pozew kieruje się do sądu właściwego ze względu na siedzibę pozwanego, pozywając więc Getin Noble Bank powinieneś złożyć pozew do sądu w Warszawie, jednak i tutaj ustawodawca wprowadził pewien wyjątek stanowiąc, że powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania, w praktyce oznacza to więc, że możesz pozew złożyć do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Czy można przestać spłacać kredyt frankowy po pozwaniu Getin Bank

Bardzo korzystne w ostatnich kilku miesiącach orzecznictwo dla frankowiczów niewątpliwie zachęca to walki o swoje prawa i do pozbycia się umowy o kredyt we frankach raz na zawsze, musisz jednak wiedzieć, że jest jeszcze jeden argument, który przemawia za zasadnością jak najszybszego złożenia pozwu przeciwko bankowi. Otóż, kredytobiorcy w procesach z bankami bardzo często składali wnioski o udzielenie zabezpieczenia, które polegać miało na czasowym zawieszeniu obowiązku spłaty kolejnych rat kredytu. Przed wyrokiem TSUE z października 2019 r., wnioski takie raczej nie spotykały się z aprobatą ze strony sądów i kredytobiorcy przez cały czas trwania postępowania sądowego, a jak wiadomo taki proces może trwać nawet kilka lat, płacili raty do banku zgodnie z zawartą umową o kredyt we frankach, jednakże po wydaniu przez Trybunał wspomnianego orzeczenia, sytuacja diametralnie się zmieniła i obecnie sądy przychylają się do złożonych wniosków zawieszając na czas trwania postępowania sądowego, obowiązek spłaty kredytu zgodnie z zawartą umową. Zmiana podejścia sądów w tym zakresie wywołana została faktem, że wyrok Trybunału rozwiał wiele wątpliwości w zakresie frankowych umów kredytowych, sądy bez problemu więc znajdują podstawy by stwierdzać nieważność umowy odnoszącej się do franka szwajcarskiego i  nie boją się takich rozstrzygnięć wydawać.

Jeżeli jednak nie jesteś zainteresowany, aby sąd stwierdził nieważność umowy, którą zawarłeś z bankiem, zawsze możesz żądać odfrankowienia umowy kredytu, czyli usunięcia z niej klauzul indeksacyjnych będących niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Po odfrankowieniu umowa o kredyt we frankach nadal obowiązuje i nadal będzie wykonywana, jednak w nieco zmienionej formie, gdyż twoje zobowiązanie i kolejne do spłaty raty, zostaną na nowo przeliczone, już z pominięciem wyeliminowanych postanowień, więc pozostałe do spłaty raty będą po prostu niższe. Ponadto, bank będzie zobowiązany do zwrotu środków, które pobrał od ciebie niesłusznie, stosując owe postanowienia umowne uznane za abuzywne.

1 KOMENTARZ

  1. Myślę, że po ostatnich informacjach że mają aresztować L Czarneckiego sytuacja tego banku może sie mocno skomplikować. Kto wie jak sprawa się potoczy, czy może do banku wejdzie syndyk? Na miejscu osób posiadających kredyty frankowe w Getin Bank nie zwlekał bym z pozewem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Koszty kredytu konsumenckiego: Wyrok TSUE wpłynie na umowy pożyczek

Wczoraj zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w...

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych gwałtownie rośnie

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w Polsce...

Sankcja kredytu darmowego – ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców

Wprowadzenie sankcji kredytu darmowego było odpowiedzią ustawodawcy na potrzebę...

Co dalej z WIBOR i co dalej z ratami kredytów?

Obecne oczekiwania dotyczące polityki monetarnej w Polsce wskazują na...